BIELA KNIHA

Regulácia autonómnych vozidiel v Európskej únii a Slovenskej republike

Biela kniha (White Paper) je výsledkom skúmania v rámci spoločného projektu APVV-20-0346 „Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel“ medzi Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Fakultou informatiky a informačných technológií a Strojníckou fakultou.

Zmysel Bielej knihy možno vnímať hlavne z toho pohľadu, že čitateľovi predkladá prehľad v problematike autonómnych vozidiel z pohľadu literatúry a legislatívy a zároveň prezentuje pohľady autorov na niektoré regulačné otázky.

Biela kniha predstavuje odbornú správu, z ktorej môžu vyhádzať výskumníci, ale aj tvorcovia politík a právnych noriem pri regulácií autonómnych vozidiel. 

Autori sa nevyvarovali ani kontroverzným otázkam a predkladajú aj vlastné návrhy pre reguláciu autonómnych vozidiel v Slovenskej republike.

V Bielej knihe sa dozviete:

  • čo sú autonómne, resp. automatizované vozidlá, 
  • aké úrovne automatizácie poznáme,
  • o možnostiach regulácie automatizovaných vozidiel, 
  • o výzvach regulácie automatizovaných vozidiel pre oblasť správneho práva, trestného práva a práva informačných technológií, 
  • o novej právnej úprave automatizovaných vozidiel v Slovenskej republike, 
  • o odporúčaniach pre právnu úpravu autonómnych vozidiel.