Projekt APVV: Efektívnosť prípravného konania – skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

Grant: APVV 19-0102 (aplikovaný výskum)

Spoluriešiteľská organizácia: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Odberatelia: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky

Doba riešenia: 01.07.2020 – 30.06.2024

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Riešiteľský kolektív: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD., doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., doc. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD., doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M., doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., JUDr. Juraj Drugda, PhD., kpt. JUDr. Patrícia Krásná, PhD., JUDr. Jakub Ľorko, PhD., JUDr. Stanislav Mihálik, PhD., JUDr. Lukáš Turay, PhD., JUDr. Filip Vincent, PhD., Mgr. Ing. František Vojtuš, PhD.

Anotácia projektu

Problematika efektívnosti práva, resp. jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti. Efektívnosť je o to dôležitejším pojmom vo vzťahu k trestnému právu, pretože práve toto právne odvetvie najvýraznejším spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Viaceré výskumy preukazujú, že efektívnosť a rýchlosť trestného stíhania je omnoho lepším preventívnym opatrením, ako neustále zvyšovanie trestných sadzieb. Páchateľa viac odradí od páchania trestnej činnosti vedomosť, že bude za svoje konanie sankcionovaný, ako prísnosť konkrétnej sankcie. Možno konštatovať, že meranie efektívnosti trestného konania je dôležité. Do dnešných dní sa v rámci Slovenskej republiky neuskutočnil výskumný projekt, ktorý by sa zameral na posudzovanie legislatívnych zmien vo vzťahu k efektívnosti trestného konania.

Predmet výskumu

Aplikovaný výskum si kladie za cieľ podrobiť analýze efektívnosť trestného konania z hľadiska jeho jednotlivých častí, štádií a inštitútov, a to osobitne s dôrazom na prípravné konanie a procesné inštitúty v ňom využívané, nakoľko ide o jedno z jeho najvýznamnejších štádií. Cieľom je posúdiť stav, úroveň a zmeny v efektívnosti trestného konania, jeho štádií a inštitútov najmä z hľadiska toho, ako boli ovplyvnené rekodifikáciou trestného konania takmer pred 15 rokmi v podobe prijatia zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Problematika efektívnosti práva, resp. jeho jednotlivých subsystémov, kde patrí aj trestné právo, a osobitne vo vzťahu k procesným odvetviam týchto subsystémov, je veľmi široká a je predmetom záujmu nie len právnej teórie a praxe, odbornej verejnosti, ale aj laickej verejnosti, ktorej sa efektívnosť konaní, či už civilných, správnych alebo trestných, osobitne

zvlášť citlivo dotýka najmä ak ide o osobné skúsenosti zúčastnených osôb.

Ciele projektu

  1. Analýza právnej úpravy trestného konania de lege lata so zameraním na jeho efektívnosť pri využití komparácie s predchádzajúcim stavom právnej úpravy a analýzou doteraz publikovaných odborných prác zameraných na hodnotenie efektívnosti trestného konania, osobitne prípravného konania.
  2. Analýza možných prístupov k hodnoteniu efektívnosti trestného konania s cieľom teoretického určenia, odvodenia a zdôvodnenia najvhodnejší kritérií charakterizujúcich efektívnosť trestného konania. Ako s jedným z najrelevantnejších kritérií je v súčasnosti uvažované s rýchlosťou (dĺžkou) trestného konania, ktorá odráža efektívnosť práce trestného systému a jeho subjektov a na druhej strane vplýva aj na vnímanie úrovne efektívnosti trestného konania zo strany verejnosti. Cieľom je stanovenie čo najobjektívnejších kritérií hodnotenia efektívnosti pri súčasnej snahe eliminovať subjektívny pohľad na efektívnosť. Predpokladá sa určenie kvantitatívnych veličín, na ktorých bude možné vykonávať aj empirickú analýzu.
  3. Analýza vplyvu, resp. dopadu samotnej rekodifikácie trestného konania v roku 2005 na jeho efektívnosť, a súčasne identifikácia najvýznamnejších právnych inštitútov, ktorých zavedenie malo mať vplyv na efektívnosť. Po ich určení bude analyzovaný ich vplyv na efektívnosť trestného konania a osobitne vo vzťahu k prípravnému konaniu. Identifikácia inštitútov bude prebiehať analýzou odbornej literatúry, ako aj prípadným dotazníkovým priestupom u subjektov podieľajúcich sa na trestnom konaní. Zhodnotenie bude vykonané najmä so zameraním sa na prípravné konania a to cez syntézu dát evidovaných a získavaných Ministerstvom vnútra SR, Generálnou prokuratúrou SR a prípadne Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré sami o sebe zbierajú a do určitej miery analyzujú údaje len k jednotlivých (im vecne prislúchajúcim) štádiám trestného konania izolovane.
  4. Identifikácia externých faktorov (mimo trestnoprávnych inštitútov a samotnej právnej úpravy), ktoré majú relevantný vplyv na efektívnosť trestného konania. Pôjde najmä o hodnotenie vplyvu faktorov spojených so subjektami trestného konania, ako napr. početnosť policajtov, prokurátorov, sudcov, advokátov, dĺžka ich praxe, úroveň kriminality a jej štruktúra a pod. Využívané v tomto prípade budú najmä matematicko-štatistické metódy a prístupy ekonomickej analýzy práva s cieľom čo najvyššej objektivity zistení.
  5. Stanovenie a vypracovanie aplikačných odporúčaní pre odberateľa a samotnú prax z hľadiska úpravy a orientovania trestnej politiky, ako aj zabezpečenia prípravného konania (napr. vo vzťahu k úrovní počtu orgánov činných v trestnom konaní, zvýšeniu úrovne ich vzdelávania, otázkam prípadného materiálno-technického zabezpečenia a pod.). Súčasne aj vykonanie analýzy a stanovenie odporúčaní vo vzťahu k jednotlivým trestno-procesným inštitútom a ich právnej úprave, kde pri inštitútoch, pri ktorých bude identifikovaný ich vplyv na efektívnosť, budú vypracované praktické odporúčania k možnostiam podpory ich zvýšenej aplikácie a pri inštitútoch majúcich minimálny alebo žiadny vplyv na efektívnosť sa predpokladá vypracovanie odporúčaní s cieľom zvýšenia ich prínosu pre efektívnosť, a to najmä cestou legislatívnych návrhov de lege ferenda vo vzťahu k ich právnej úprave.
  6. Oboznámenie odbornej a aj laickej verejnosti s reálnou úrovňou efektívnosti trestného konania (osobitne prípravného), s kľúčovými faktormi a inštitútmi ovplyvňujúcimi efektívnosť trestného konania vrátane odporúčaní pre zvýšenie efektívnosti trestného konania pri praktickej aplikácii súčasnej právnej úpravy. Uvedené bude realizované ako formou vedeckých konferencií, tak aj formou publikačnej činnosti najmä v odborných periodikách určených pre subjekty prakticky aplikujúce ustanovenia trestného konania, prípadne aj formou workshopov, monografií a manuálov. Zároveň budú vykonávané aj stretnutia so zástupcami subjektov trestného konania, ktorí budú oboznamovaní s výsledkami výskumu a s navrhovanými odporúčaniami.
  7. Prezentácia súčasných možností využitia empirických, najmä induktívnych matematicko-štatistických metód, resp. ekonometrických metód v rámci právneho výskumu. Cieľom je zvýšenie úrovne využívania týchto metód pri právnom výskume a to nielen v oblasti trestného práva. Tomuto cieľu by malo dopomôcť aj prípadné zavedenie predmetu zameraného na oboznámenie študentov právnickej fakulty so základmi empirického výskumu, najmä so základmi štatistických metód a možnosťami ich využívania (cez zavedenie voliteľného predmetu – empirický právny výskum – pre posledné ročníky magisterského stupňa štúdia , ako aj doktorandského stupňa štúdia slúžiacemu ako príprava pri tvorbe vedeckých prác a výstupov). Prezentácia zistených relevantných informácií, ktoré budú výstupom jednotlivých etáp výskumu študentom Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ako budúcim plnohodnotným príslušníkom Policajného zboru.
  8. Vypracovanie metodiky a získanie podkladov, ktoré budú v budúcnosti využité na nadväzujúci aplikovaný výskum zameraný prioritne na efektívnosť štádia súdneho konania a následne aj vykonávacieho konania. Cieľom bude v konečnom dôsledku v nasledujúcom období komparácia všetkých významných štádií trestného konania a identifikácia najvýznamnejších inštitútov, ktoré majú vplyv na efektívnosť trestného konania, a je ich možne pozitívne ovplyvniť, a tak v praxi zabezpečiť zefektívnenie trestného konania.

Prínos projektu

Prínosom projektu je predovšetkým celkové posúdenie efektívnosti trestného procesu za posledných 20 rokov, obzvlášť z hľadiska jeho zjednodušenia a zrýchlenia, a či k tomuto prispeli najmä jeho legislatívne zmeny alebo je toto zefektívnenie dôsledkom vplyvu iných faktorov (ekonomických, sociálnych, personálnych, a pod.). Takto bude možné objektívnejšie posúdiť aj pomerné častú kritiku ťažkopádnosti, formalizovanosti a dĺžky trestného konania, resp. jeho jednotlivých štádií zo strany laickej verejnosti. Predpokladané obdobie vedeckého skúmania je obdobie od roku 2000 až do obdobia realizácie projektu. Rok 2000 je zvolený preto, lebo v roku 1999 bola zavedená úprava trestného konania spočívajúca v začatí trestného stíhania iba tzv. vo veci. Od tohto roku je úprava trestného konania v hlavných rysoch (štádiách) identická, umožňujúca porovnávanie rôznych období a inštitútov. Pri hodnotení efektívnosti trestného – prípravného konania – pôjde o hodnotenie zo strany právnej teórie, kriminológie, ako aj externých prístupov k štúdiu práva, najmä ekonomického a eventuálne sociologického prístupu.

Dosiahnuté výsledky

V prvej fáze riešenia projektu (prípravná fáza; od 01.07.2020 do 31.12.2021) členovia riešiteľského kolektívu uskutočnili analýzu súčasného právneho stavu problematiky. Výsledky výskumu dosiahnuté v rámci prvej fázy riešenia projektu boli ako výstupy publikované v rámci domácich a zahraničných vedeckých časopisov a recenzovaných zborníkov. V danej fáze riešenia projektu boli pod hlavičkou projektu zorganizované dve medzinárodné vedecké podujatia: Bratislavské dni trestného práva 2020 (dátum konania 30.10.2020) a Efektívnosť prípravného konania (dátum konania 04.-05.11.2021), ktorých výstupom boli recenzované zborníky.

Riešenie projektu sa v aktuálnej dobe nachádza v svojej druhej fáze (fáza zberu a analýzy dát; od 01.01.2022 do 30.06.2023), v rámci ktorej nadviazali riešitelia na výsledky dosiahnuté v prvej fáze. Výsledky výskumu boli následne premietnuté do viacerých publikačných výstupov, pričom záujem autorov spočíva najmä v publikovaní výstupov vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus. V danej fáze riešenia projektu bola pod hlavičkou projektu spoluzorganizovaná medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2022 (dátum konania 12.-13.09.2022), Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky s názvom Efektívnosť prípravného konania – súčasný stav a výzvy pro futuro. V septembri 2023 je pod hlavičkou projektu plánovaná medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2023 (dátum konania 11.-12.09.2023), Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky s názvom Aktuálne výzvy trestného práva.