Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou

Šafárikovo nám. 6

810 00 Bratislava

IČO: 00397865

Kontaktná e-mailová adresa: comenius@flaw.uniba.sk.