Projekt APVV: Financovanie územnej samosprávy – potenciál funkčných mikroregiónov 

Grant: APVV č. APVV-22-0482  

Doba riešenia: 2023-2025 

Hlavný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. 

Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Erika  Neubauerová, PhD., doc. JUDr. Lívia  Trellová, PhD., JUDr. Mária  Havelková, PhD., Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD., Mgr. Ján  Mazúr, PhD., Mgr. Tibor Hlinka, PhD., Mgr. Viera Jakušová, PhD. 

ANOTÁCIA PROJEKTU 

Po takmer 20 rokoch od decentralizácie verejnej správy silnejú hlasy na jej vyhodnotenie a systematickú úpravu niektorých jej problematických aspektov. Ministerstvo financií, vláda, NKÚ, či záujmové združenia samospráv signalizujú potrebu upraviť rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne verejnej správy, vrátane prehodnotenia prenesenia výkonu niektorých kompetencií štátnej správy na jednotky územnej samosprávy.  

Municipalizácia niektorých sídiel, zvlášť miest a priľahlých obcí, prináša so sebou potenciál signifikantných úspor z rozsahu a celkové zvýšenie efektivity poskytovaných služieb obyvateľom. Vďaka technologickému posunu sa navyše stalo základné východisko blízkej dostupnosti služieb čoraz menej relevantné. Navyše doba klimatickej krízy a pokročilej globalizácie vyžaduje od verejnej správy zosilnenie strategického a plánovitého prístupu pri riešení problémov, ktoré neraz presahujú administratívne vymedzenie obcí. Preto sa v literatúre a praxi vo svete presadzuje koncept mestských funkčných regiónov, nakoľko príčiny týchto problémov do veľkej miery spočívajú v denných tokoch medzi sídlami a vo fragmentácii správy územia.  

Vyššie uvedená fragmetácia spolupôsobí s nedotiahnutým modelom financovania územnej samosprávy, ktorý sústavne vyvoláva praktické komplikácie a politické napätia. Predkladaný projekt aplikovaného výskumu si tak kladie za cieľ navrhnúť udržateľný model financovania jednotiek územnej samosprávy, vychádzajúc pritom z konceptu municipalizácie ako nastupujúceho trendu. 

CIELE PROJEKTU 

Cieľom výskumu bude návrh modelu financovania vyššie rozdelených kompetencií, vychádzajúc pritom z ústavnoprávnych východísk, ktoré na jednej strane zabezpečujú jednotkám územnej samosprávy potrebné príjmy na zabezpečovanie ich úloh, no na strane druhej garantujú ich rozpočtovú nezávislosť. S nezávislosťou je spojená nutne aj otázka zodpovednosti za zabezpečovanie vlastných príjmov, čo však predpokladá aj primeranú flexibilitu pri zabezpečovaní najmä daňových príjmov. V rámci návrhu modelu fiškálnej decentralizácie sa bude výskum venovať otázkam vhodného daňového mixu na (okrajovo) centrálnej a (prioritne) miestnej úrovni, berúc do úvahy nielen efektivitu výberu, no tiež potrebu zachytávania externalít v kontexte územnej samosprávy. 

Ďalším cieľom a aplikačným výstupom projektu tak bude detailná delimitácia kompetencií medzi ústrednú správu a miestnu samosprávu (v rôznych úrovniach) pri rešpektovaní toho, že pôjde o ideálne návrhy, ktoré ešte môžu podliehať modifikáciám z politických dôvodov (na ktoré môže projektový kolektív prihliadať len vo veľmi obmedzenej miere). 

O výsledky výskumu prejavilo záujem viacero relevantných inštitúcií, ako napríklad mesto Bratislava (vrátane jej Metropolitného inštitútu Bratislavy) a tiež Úrad vlády Slovenskej republiky. Autori projektu sú tiež účastní diskusií s predstaviteľmi MF SR a MV SR. 

OČAKÁVANÉ PRÍNOSY PROJEKTU 

Výstupom projektu budú návrhy vytvorenia tzv. centier zdieľaných služieb pre obce či mestá, ktoré predstavujú špecializované centrá vytvorené v rámci verejnej správy poskytujúce centralizovane služby širokému okruhu obcí. Hlavným zmyslom vytvorenia takýchto centier je výrazná úspora nákladov a zároveň profesionalizácia poskytovateľov služieb, kedy určité druhy služieb by pre obec mohli profesionálne poskytovať tieto centrá vytvorené v rámci určitého regiónu. Môže ísť napríklad o služby HR, poradenstvo v oblasti nákupu a verejného obstarávania, ekonomické, daňové a právne poradenstvo, IT, poradenstvo v oblasti čerpania štrukturálnych fondov a iné služby. 

V druhom rade budeme výsledky nášho výskumu prezentovať prostredníctvom popularizačných článkov v mienkotvorných médiách s cieľom formovať verejnú mienku k potrebe reformy územnej samosprávy založenej na solídnych princípoch a dátovej analýze.  

V treťom rade výsledky výskumu budú k dispozícii pre zákonodarcu/tvorcov politík (vládu, NR SR), ktorí budú môcť využiť výsledky výskumu pre účely zamýšľanej reformy verejnej správy. Výstupmi budú výskumné štúdie, články a iné publikácie, no tiež odborné workshopy organizované aj pre verejnú správu a kľúčových stakeholderov.