Projekt VEGA: Právne a etické aspekty disciplinárnej zodpovednosti v právnom štáte

Grant: Projekt VEGA č. 1/0579/23

Doba riešenia: 2023-2026

Pracovisko fakulty: Katedra teórie práva a filozofie práva

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
Zástupca: doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M.

Členovia riešiteľského kolektívu z členov Katedry teórie práva a filozofie práva v roku 2024:
Doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Doc. JUDr. Martin Turčan, PhD.
Doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.
Mgr. Marián Ruňanin – interný doktorand
Mgr. Peter Serina – externý doktorand
Členmi riešiteľského kolektívu sú aj ďalší odborníci z externého prostredia.

Anotácia projektu:
Disciplinárna zodpovednosť patrí dosiaľ k najmenej vedecky spracovaným druhom právnej zodpovednosti. Ústrednou témou projektu je identifikácia a vymedzenie doktrinálneho prístupu k disciplinárnej zodpovednosti a pojmové vymedzenie subjektov realizujúcich disciplinárnu zodpovednosť a subjektov, voči ktorým sa disciplinárna zodpovednosť vyvodzuje, so zreteľom na: typológiu, povahu procesov, povahu úloh a cieľov, ktoré sledujú, prítomnosť miery samosprávy a účasti štátu na týchto procesoch, a to v jej právnom i etickom rozmere, ako funkčný komponent právneho štátu. Cieľom projektu je zrealizovať analytický výskum rozhodnutí disciplinárnych senátov a tak podporiť a doplniť doktrinálne východiská. Aktuálnosť témy zvýrazňuje prebiehajúca reforma justície a podradenie výkonu disciplinárnej pôsobnosti nad niektorými povolaniami na novozriadený Najvyšší správny súd SR, a tým aj potenciál vkladu právnej vedy pre optimalizáciu nastavenia a moderovania mechanizmov vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti.

Aktivity v roku 2023 (prvý rok riešenia projektu)

prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. (zodpovedný riešiteľ)

 1. V dňoch 18.5.2023 – 20.5.2023 – účasť na medzinárodnej konferencii, ktorú organizovali: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Nadácia sv. Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy , s názvom – Formy a dilemy samosprávy – Dátum: 19. 05.2023 – Miesto konania: Sídlo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A, Maďarsko. Vystúpenie s príspevkom -Záujmová samospráva v podmienkach Slovenskej republiky (so zreteľom na disciplinárnu zodpovednosť), a to v rámci projektu VEGA č. 1/0579/23 – Právne a etické aspekty disciplinárnej zodpovednosti v právnom štáte.
 2. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii: Medzinárodná vedecká konferencia „Súdna a iná právna ochrana politických práv  – XII. ústavné dni“, ktorá sa konala vKošiciach 20. septembra 2023, v budove Ústavného súdu Slovenskej republiky; organizátori: Ústavný súd SR a Právnická fakulta UPJŠ Košice. Vystúpenie s príspevkom: Záujmová samospráva a právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných – súdna a iná právna ochrana.
  Publikovaný príspevok: Gajdošová, M.:Záujmová samospráva a právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných – súdna a iná právna ochrana. In: Orosz, L.,  Horňáková, D.,  Majerčák, T. (eds.), Ústavné dni : Súdna a iná právna ochrana politických práv – XII. Ústavné dni. Košice : Kancelária Ústavného súdu SR, 2024, s. 205-225.
 3. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii na počesť 70. narodenín profesora Alexandra Bröstla a profesora Pavla Holländera, konanej v dňoch 21. a 22. júna 2023 v Košiciach, Šrobárova 2; organizátor: Právnická fakulta UPJŠ Košice. Vystúpenie s príspevkom: Disciplinárna zodpovednosť ako nástroj na dosahovanie spravodlivosti v právom definovanej skupine.Publikovaný príspevok: Gajdošová, M.:Disciplinárna zodpovednosť ako nástroj na dosahovanie spravodlivosti v právom definovanej skupine. In: Tóthová, M., Šoltys, D. (eds.), Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023, s. 219-226.
 4. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Bratislavské právnické fórum 2023, sekcia Právna zodpovednosť a autonómia. 11.-12. septembra 2023, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
  Publikovaný príspevok: Gajdošová, M.:Disciplinárna zodpovednosť ako inštrument nezávislosti profesie. In: Meteňkanyč, O. M., Majerová, S., Ťažká, V. (eds.), Bratislavské právnické fórum 2023: Právna zodpovednosť a autonómia. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2023, s. 70-112. Dostupné online: https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/178/BPF%202023%20Te%c3%b3ria%20pr%c3%a1va.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 5. Príspevok do zborníka s názvom: Alžbeta Göllnerová Gwerková a počiatky zástoja žien vo svete práva u nás – úvahy o spoločenskej zodpovednosti právnikov. Ide o zborník z konferencie „Výzvy a vízie právnického vzdelávania“, s panelovou diskusiou (o.i.) „Spoločenská zodpovednosť právnikov“, v októbri 2023 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátori konferencie boli Ústav právneho vzdelávania Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Centrum praktického vzdelávania, o. z., konferencia sa uskutočnila 6.10.2023. Príspevok je výstupom projektu VEGA č. 1/0579/23 – Právne a etické aspekty disciplinárnej zodpovednosti v právnom štáte
  Publikovaný príspevok: Gajdošová, M.: Alžbeta Göllnerová Gwerková a počiatky zástoja žien vo svete práva u nás – úvahy o spoločenskej zodpovednosti právnikov. In: Havelková, M., Švédová, T. (eds.), Spoločenská zodpovednosť právnickej profesie. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023, s. 27-46. Dostupné online: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/spolocenska_zodpovednost_pravnickej_profesie.pdf  
 6. Publikovaný príspevok: Gajdošová, M.: Zprávy Sväzu advokátov na Slovensku – prvý advokátsky časopis na Slovensku 1. časť. In: Bulletin slovenskej advokácie. Roč. 30, č. 3 (2024), s. 69-71. Dostupné online: https://info.sak.sk/wp-content/uploads/2024/06/BSA-3-web-opt-1.pdf

Doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD. (člen riešiteľského kolektívu)

 1. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii na počesť 70. narodenín profesora Alexandra Bröstla a profesora Pavla Holländera, konanej v dňoch 21. a 22. júna 2023 v Košiciach, Šrobárova 2; organizátor: Právnická fakulta UPJŠ Košice. Vystúpenie s príspevkom: „Momentum“ pri zodpovednosti štátu za vznik justičných omylov
  Publikovaný príspevok: Kasinec, R.: „Momentum“ pri zodpovednosti štátu za vznik justičných omylov. In: Tóthová, M., Šoltys, D. (eds.), Právo a ideál dobra a spravodlivosti : pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafarikPress, 2023, s. 199-205.
 2. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Bratislavské právnické fórum 2023, sekcia Právna zodpovednosť a autonómia. 11.-12. septembra 2023, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
  Publikovaný príspevok: Kasinec, R.: Právna zodpovednosť v rozličných podobách. In: Meteňkanyč, O. M., Majerová, S., Ťažká, V. (eds.), Bratislavské právnické fórum 2023: Právna zodpovednosť a autonómia. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2023, s. 113-124. Dostupné online: https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/178/BPF%202023%20Te%c3%b3ria%20pr%c3%a1va.pdf?sequence=1&isAllowed=y

JUDr. Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. (člen riešiteľského kolektívu)

 1. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Bratislavské právnické fórum 2023, sekcia Právna zodpovednosť a autonómia. 11.-12. septembra 2023, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
  Publikovaný príspevok: Mészáros, T.: Ideálny zákonodarca: hľadanie „dworkinovských“ inšpirácií na slovenský spôsob. In: Meteňkanyč, O. M., Majerová, S., Ťažká, V. (eds.), Bratislavské právnické fórum 2023: Právna zodpovednosť a autonómia. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2023, s. 143-154. Dostupné online: https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/178/BPF%202023%20Te%c3%b3ria%20pr%c3%a1va.pdf?sequence=1&isAllowed=y

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. (členka riešiteľského kolektívu)

 1. Aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Bratislavské právnické fórum 2023, sekcia Právna zodpovednosť a autonómia. 11.-12. septembra 2023, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
  Publikovaný príspevok: Breznoščáková, M. I.: Disciplinárna právomoc Najvyššieho súdu Slovenskej republiky voči notárom versus záujmová samospráva notárov. In: Meteňkanyč, O. M., Majerová, S., Ťažká, V. (eds.), Bratislavské právnické fórum 2023: Právna zodpovednosť a autonómia. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2023, s. 155-168. Dostupné online: https://dspace.uniba.sk/xmlui/bitstream/handle/123456789/178/BPF%202023%20Te%c3%b3ria%20pr%c3%a1va.pdf?sequence=1&isAllowed=y