Projekt VEGA: Efektívny systém bezplatnej právnej pomoci v civilných veciach

Grant: VEGA č. 1-0455-21

Doba riešenia: 2021 – 2023

Hlavná riešiteľka: JUDr. Mária Havelková, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD., Mgr. Terézia Švedová, PhD.

VÝCHODISKÁ A CIELE PROJEKTU

Projekt zameraný na efektívny prístup k bezplatnej právnej pomoci nadväzuje na dizertačnú prácu hlavnej riešiteľky. Jej záverom bolo, že tak štátny systém civilnej právnej pomoci ako aj právna pomoc poskytovaná neziskovým sektorom, klinikami na právnických fakultách či obecnými právnymi poradňami, sú závislé od dobrej vôle advokátov a advokátok, poskytovať právne služby Pro Bono alebo za značne zníženú odmenu.

Preto si tento trojročný projekt kladie otázku, ako podnietiť záujem advokátov, aby dobrovoľne participovali na bezplatnej právnej pomoci. Cieľom je identifikovať nielen motivácie advokátov, ale tiež zistiť, čo ich v Pro Bono činnosti limituje. Projekt sa zameriava na premenné ako počet rokov v právnej praxi, rod, či veľkosť advokátskej kancelárie. Čiastkovým cieľom je odhaliť koreláciu medzi vnímaním všeobecného dobrovoľníctva a jeho významu v spoločnosti a poskytovaním právnych služieb na Pro Bono báze. V neposlednom rade si dávame za cieľ zistiť, či kliniky na právnických fakultách posilňujú záujem absolventov a absolventiek právnických fakúlt nezištne pomáhať.

Druhým cieľom projektu je redizajn kritérií pre priznanie nároku Centrom právnej pomoci. Kritérium materiálnej núdze sa odvíja od pomaly rastúceho životného minima, zatiaľ čo minimálnu hodnotu sporu určuje rýchlo rastúca minimálna mzda. To spôsobuje, že po takmer dvoch desaťročiach od prijatia Zákona právnej pomoci, sú tieto kritériá neprimerané a neustále sa zvyšuje množina ľudí, ktorí kritériá nespĺňajú, no súčasne si služby advokáta jednoducho nemôžu dovoliť.

Ako to pri riešením výskumných projektoch býva, ciele sa nám darí napĺňať čiastočne a s časovým sklzom. Niektoré z čiastkových cieľov sa nám však, v malom riešiteľskom kolektíve o troch členov, z toho jeden na rodičovskej dovolenke, už podarilo dosiahnuť.

VÝSKUM REALIZOVANÝ V USA

Už v roku 1836 americký advokát David Hoffman napísal, že poskytovanie bezplatnej právnej pomoci chudobným je profesionálnou povinnosťou každého advokáta. Práve v USA má moderné Pro Bono svoje korene. Od 20. storočia je celý koncept výrazne formovaný veľkými americkými kanceláriami, ktoré tradíciu nezištnej pomoci vo veľkej advokácii preniesli aj na európsky trh. Z tohto dôvodu boli výskumné otázky v prvom kroku overované práve v USA.

Hlavná riešiteľka absolvovala v roku 2022 polročný výskumný pobyt v USA, počas ktorého distribuovala dotazník pomedzi približne 300 000 advokátov a advokátok z vyše 40 štátov, s prevahou advokátov z Kalifornie a Floridy. Riešiteľský kolektív sa dočkal odpovede od približne 1 % oslovených advokátov, pričom medzi skúmanú vzorku boli zahrnuté odpovede z 2.530 kompletne vyplnených dotazníkov.

Dotazník sa venuje identifikácii motivácie a limitov Pro Bono činnosti ako aj skúmaniu ako motivačné a limitujúce faktory menia vplyvom dĺžky právnej praxe, rodu, veľkosti advokátskej kancelárie, či regulácie príslušnou advokátskou komorou. Tieto dáta sú momentálne analyzujeme a súčasne pripravujeme replikovanie výskumu v slovenskom prostredí.

Zatiaľ čo v zahraničí sú úplne bežnou organizačnou súčasťou advokátskych komôr Pro Bono komisie, Slovenská advokátska komora sa tejto téme venuje iba raz ročne, a to na deň advokácie. Jedna zo stanovených výskumných téz je, že ak advokátska komora podnecuje svojich členov k Pro Bono činnosti, tí potom vo vyššej miere inklinujú k nezištnej profesionálnej pomoci. Podpora môže spočívať v činnosti zriadenej Pro Bono komisie, či vo forme vnútornými predpismi určeného odporúčaného počtu ročne odpracovaných Pro Bono hodín alebo povinnosti počet Pro Bono hodín každoročne reportovať. Zahraničné komory bežne aktívne sprostredkúvajú informácie o príležitostiach a prepájajú klientov s advokátmi, prípadne každoročne odovzdávajú cenu Pro Bono, či inak mainstreamujú význam a prínos Pro Bono činnosti. Ak sa predmetnú tézu podarí verifikovať, výsledkom bude zoznam odporúčaní pre SAK na posilnenie vnímania prínosov Pro Bono činnosti medzi jej členmi.

OTVORENIE NOVÉHO ANGLICKÉHO PREDMETU LEGAL AID STUDIES

Dôležitým výstupom z projektu bol dizajn sylabov, plán seminárov a hodnotenia nového anglického predmetu. Predmet Legal Aid Studies je od druhého roku riešenia projektu otvrený pre študentov slovenského a anglického programu, ale aj zahraničných študentov v rámci projektu Erasmus+. Cieľom predmetu nie je len študentstvu sprostredkovať informácie o vývoji práva na právnu pomoc, štátnych a mimoštátnych metódach civilnej právnej pomoci a úlohe právnikov v zabezpečovaní prístupu k spravodlivosti, ale tiež internacionalizácia vzdelávacieho procesu a získanie nových perspektív. Aplikované sú pedagogické metódy zamerané na študentstvo a aktívnu spätnú väzbu.[1] Študenti počas semestra píšu reflexie na prečítané vedecké články a v skupinách prezentujú organizáciu systému právnej pomoci vo vybranom štáte. V ostatnom semestri sme sa dozvedeli o (ne)fungovaní štátnych systémov civilnej právnej pomoci v Iráne, Holandsku, Andorre, USA, Francúzsku, Ukrajine a v ďalších štátoch. Cieľom predmetu je tiež vzbudiť záujem študentov o právne kliniky a posilniť ich zmysel pre spravodlivosť.

PREZENTOVANIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Riešenie projektu sa nezaobíde bez spätnej väzby od kolegov v zahraničí. Preto hlavná riešiteľka postupne čiastkové ciele výskumu prezentovala na konferenciách na univerzitách UCLA, Georgetown Law School a California Western School of Law v USA. Zúčastnila sa tiež GAJE konferencie na Stellenbosch univerzite v Juhoafrickej republike a ENCLE konferencie v talianskej Brescii. Výsledky výskumu prezentovala aj v rámci workshopu pre študentov Josip Juraj Strossmayer univerzity v chorvátskom Osijeku.

Legal Ethics Conference na University of California, Los Angeles
Global Alliance for Justice Education Conference na univerzite Stellenbosch v Juhoafrickej republike
Workshop o právnej pomoci a benefitoch pro bono činnosti pre študentov Josip J. Strossmayer v chorvátskom Osijeku

ZÁVEREČNÁ FÁZA RIEŠENIA PROJEKTU

Riešiteľský kolektív v nasledujúcom polroku čaká náročná fáza ukončenia projektu. Na október 2023 pripravujeme organizáciu záverečnej konferencie, v rámci ktorej budú výsledky diseminované medzi zástupcov Slovenskej advokátskej komory, Ministerstva spravodlivosti SR, Centra právnej pomoci, prípadne zástupcov neziskového sektora. Pozvaní budú tiež klinikári zo slovenských a českých právnických fakúlt. Predtým ešte načerpáme inšpirácie na klinikárskej konferencii ENCLE v Liverpoole a vedeckej konferencii IJCLE v Dubline. Výsledky výskumu následne plánujeme publikovať v domácom aj zahraničnom prostredí.


[1] Predmet bol otvorený aj vďaka vzdelávaciemu programu Teaching for Internationalization (akreditácia SEDA). Viac o predmete: https://impactportal.eu/teaching-about-legal-aid/