PRÁVO A UMELÁ INTELIGENCIA

Právnická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave získala projekt za podpory SK-NIC s názvom: Právo aumelá inteligencia

Riešiteľmi projektu sú traja členovia Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva PraF UK: doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. Matúš Mesarčík, PhD. LL.M., a JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Začiatok riešenia: 1.1.2023
Koniec riešenia: 31.12.2024

1Východisko, ciele a očakávané výsledky:

Umelá inteligencia je jednou z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich technológií v súčasnosti a výrazne ovplyvní spoločnosť a osobitne požiadavky na zručnosti absolventov na trhu práce. Vedomosti v oblasti umelej inteligencie zo širšieho pohľadu je z tohto dôvodu nevyhnutne načerpať. Výchove a vzdelávaniu budúcich právnikov v oblasti práva umelej inteligencie sa v súčasnosti na Slovensku nevenuje dostatočná pozornosť. V študijnom programe právo neexistuje predmet, ktorý by sa špecificky venoval právnym aspektom umelej inteligencie. Jedinou výnimkou je jedna vyučovacia hodina venovaná regulácií umelej inteligencie v rámci predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, ktorá je ale nedostatočná na pokrytie danej problematiky.  Zároveň je potrebné zvýrazniť, že regulácie v oblasti umelej inteligencie nie doménou budúcnosti, ale samotná Európska únia (EÚ) predstavila prvé právne akty, ktoré technológiu regulujú. Na jar 2021 predstavila Európska komisia Akt o umelej inteligencií, ktorý predstavuje návrh prvej komplexnej regulácie umelej inteligencie na svete. Na jeseň 2022 EÚ predstavila smernicu o zodpovednosti umelej inteligencie, ktorá sa cielene zameriava na dielčie otázky mimo-zmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú systémami umelej inteligencie. Tieto regulácie je potrebné vnímať v širšom kontexte, nakoľko systémy AI využívajú aj sociálne siete, autonómne vozidlá či svoje miesto nachádzajú aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Z tohto pohľadu je preto nevyhnutné vnímať prekrývanie sa navrhovanej regulácie umelej inteligencie s Aktom o digitálnym službách, Smernicou NIS 2 či návrhom Aktu o kybernetickej odolnosti. V podmienkach Slovenskej republiky považujeme za vhodné upozorniť, že už aj Ústavný súd Slovenskej republiky určil mantinely algoritmického rozhodovania vo verejnej správe (nález Ústavného súdu PL. ÚS. PL. ÚS 25/2019-117,). 

S ohľadom na nedostatočné pokrytie tejto oblasti považujeme za nevyhnutné zabezpečiť výučbu predmetu „Právo a umelá inteligencia“ a vydanie učebnice k tomuto predmetu. Potreba pripraviť absolventov, ktorí vo svojej praxi budú musieť popasovať s otázkami ktoré umelá inteligencia do našej spoločnosti prináša je v digitálne dobe nevyhnutná. Absolventi by v budúcnosti mohli posilniť odborné a analytické kapacity na niektorých orgánoch verejnej moci ako napr. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Rada pre mediálne služby, budúci Koordinátor digitálnych služieb zriadený podľa Aktu o digitálnych službách prípadne iné orgány zriadené podľa návrhu Aktu o umelej inteligencií. Máme za to, že príprava odborných kapacít v danej oblasti je nevyhnutná, nakoľko verejná správa v súčasnosti trpí nedostatkom odborníkov v tejto oblasti. 


2
Výstupy:

Výberový predmet: 
Právo a umelá inteligencia      

V rámci predmetu Právo a umelá inteligencia v prvom rade plánujeme predmetnú technológiu zadefinovať a zaradiť do širšieho rámca spoločnosti. Následne by došlo ku charakteristike právnych aspektov umelej inteligencie z hľadiska „soft law“ a „hard law“ regulácie, medzinárodných zmlúv, základných ľudských práv a slobôd a práva Európskej únie. Osobitne je potrebné venovať sa predstavenej regulácií na úrovní EÚ a to konkrétne Aktu o umelej inteligencií a smernici o zodpovednosti AI. Navrhované regulácie je však potrebné diskutovať v kontexte prierezových tém AI, konkrétne otázky zodpovednosti AI, právnej subjektivity, regulácie AI ako produktu či transparentnosti. Taktiež by sme sa venovali aj oblastiam práva, ktoré okrajovo regulujú rôzne aspekty aplikácie umelej inteligencie ako  regulácia ochrany osobných údajov, sociálnych sietí, kybernetickej bezpečnosti a autonómnych vozidiel. Opomenúť nemožno ani filozofické a etické aspekty regulácie umelej inteligencie či algoritmické rozhodovanie vo verejnej správe. 

Pri výučbe predmetu sa budú používať inovatívne metódy riešenia prípadových štúdií s nekomentovanými právnymi predpismi, simulácie skutočných prípadov, prípadne diskusia medializovaných otázok z pohľadu využitia umelej inteligencie v praxi. Cieľovou skupinou projektu sú prirodzene študenti právnických fakúlt, pričom ich participácia na projekte je jeho integrálnou súčasťou, nakoľko sa na Právnickej fakulte vyučuje prostredníctvom prípadových použití za použitia nekomentovaných právnych predpisov.  Cieľová skupina môže z realizácie projektu v budúcnosti profitovať získaním unikátnych odborných znalostí a byť prínosom aj pre orgány verejnej moci pri integrácií odborných kapacít. 

Učebnica: Právo a umelá inteligencia

Učebnica bude slúžiť ako učebný materiál pre študentov právnickej fakulty ale aj odbornej verejnosti. Na poli slovenskej právnej vedy zatiaľ absentuje učebnica, ktorá by sa monotematicky zameriavala na  reguláciu umelej inteligencie. Štruktúra učebnice bude po obsahovej stránke kopírovať vyššie uvedené oblasti, ktorým sa budeme venovať v rámci výberového predmetu Právo a umelá inteligencia.