Konferencia: Nový zákon o správnom trestaní

Grant: APVV 20-0423, aplikovaný výskum

Odberateľ výsledkov: Ministerstvo vnútra SR

Začiatok riešenia: 1.7.2021

Koniec riešenia: 30.6.2025

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

V roku 2021 získal finančnú podporu z Agentúry na podporu vedy a výskumu grant zameraný na vypracovanie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania. Po mnohých rokoch, kedy akademici poukazovali na nedostatky právnej úpravy vyvodzovania zodpovednosti za správne delikty, a s tým súvisiace problémy v rozhodovacej praxi správnych orgánov, stojí riešiteľský kolektív pred náročnou úlohou vytvoriť návrh novej právnej úpravy tejto významnej oblasti správneho práva. Odberateľom výsledkov aplikovaného výskumu je priamo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Riešiteľský kolektív, ktorý bude najbližšie 4 roky pracovať pod vedením zodpovedného riešiteľa prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., tvoria odborníci až zo šiestich pracovísk Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, keďže problematika správneho trestania má presahy do trestného, ústavného, európskeho aj civilného práva. Členmi projektu sú aj odborníčky z praxe z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bývalý predseda Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

V dňoch 14. a 15. októbra 2021 sa uskutočnilo úvodné stretnutie k projektu, ktorého sa okrem všetkých členov riešiteľského kolektívu, zúčastnili aj zástupcovia z Úradu pre verejné obstarávanie, Ministerstva vnútra SR a Policajnej akadémie.

Napriek stále prebiehajúcej pandémii sa konferencia, za dodržania všetkých protipandemických opatrení, uskutočnila prezenčne, s možnosťou online pripojenia. Keďže projekt je na svojom začiatku, bolo dôležité, aby sa osobne zoznámili všetci členovia grantu, ale najmä, aby sa vytvoril priestor na otvorenú diskusiu o základných otázkach týkajúcich sa budúceho návrhu novej právnej úpravy. Namiesto tradičného formátu prezentovania konferenčných príspevkov, zvolil riešiteľský kolektív stretnutie vo forme diskusie pri okrúhlom stole.

Po dvoch dňoch plodnej diskusie v priateľskej atmosfére sa riešiteľský kolektív dohodol na základných črtách novej právnej úpravy a ďalšom smerovaní pri riešení jednotlivých výskumných úloh. Všetci účastníci odmietli možnosť iba novelizácie účinných predpisov správneho trestania a jednomyseľne sa uzniesli na potrebe prijatia nového kódexu správneho trestania. Predmetom rokovaní bolo tiež určenie druhov správnych deliktov, ktoré budú predmetom novej právnej úpravy a definícia základných pojmov.

Členovia projektu stoja pred neľahkou úlohou vytvoriť prehľadný a zrozumiteľný právny predpis, ktorý poslúži ako návod pre zamestnancov správnych orgánov pri ukladaní sankcií za spáchané správne delikty, odstráni potrebu analogickej aplikácie trestnoprávnych kódexov, zjednotí vyvodzovanie zodpovednosti za rôzne druhy správnych deliktov, bude viesť k redukcii chybovosti zo strany správnych orgánov a tým k zníženiu zaťaženosti súdov v správnych veciach. Úvodné konštruktívne rokovania však ukázali, že riešiteľský kolektív zložený tak z akademikov, ako aj odborníkov z praxe a nielen z expertov na správne právo, ale aj odborníkov na ústavné, trestné, občianske, európske právo a právnu teórie, má potenciál tieto ciele naplniť.