Konferencia: Bratislavské právnické fórum 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom organizovala v dňoch 22. a 23. apríla 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Bratislavské právnické fórum 2021“, ktorá sa konala online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Ústrednou témou plenárneho zasadania bola: Právo v kríze a kríza v práve.

Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi všetkými právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom bola konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách.

Témou sekcie trestného práva, kriminológie a kriminalistiky bola: Kybernetická kriminalita v čase krízy.

Predmetná sekcia bola realizovaná s podporou projektu APVV-16-0471 ,,Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb”.

Členovia riešiteľského kolektívu projektu prezentovali čiastkové výstupy projektu prostredníctvom svojich príspevkov, kde sa venovali teoretickým i praktickým otázkam na vplyv krízy na kybernetickú kriminalitu.  

Ako prvý člen riešiteľského kolektívu a zároveň aj garant sekcie vystúpil s príspevkom Tomáš Strémy, v ktorom sa venoval jednotlivým podobám mravnostnej kriminality v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalšou vystupujúcou riešiteľkou bola Iveta Fedorovičová, ktorá sa zaoberala problematikou sexuálneho zneužívania v kyberpriestore v čase pandémie. Treťou vystupujúcou bola Denisa Hamranová, ktorá sa zamerala na aplikačné problémy trestného postihu páchateľov sexuálneho zneužívania detí cez internet.

V druhom bloku vystúpila vedúca projektu a tiež garantka sekcie Margita Prokeinová s príspevkom zameraným na vybrané trestné činy páchané prostredníctvom počítačového systému, pričom išlo o trestné činy so sexuálnym motívom.

Tretí blok otvoril Radovan Blažek s témou, v ktorej sa venoval aktuálnym trendom v počítačovej kriminalite.  Nina Tarabová v spoluautorstve venovala svoju pozornosť trestnoprávnym a kriminologickým aspektom kybergroomingu.  

Posledný člen riešiteľského kolektívu Ondrej Laciak bol garantom interdisciplinárnej sekcie – Vzťahy medzi právnickými profesiami, pričom s podporou projektu prezentoval príspevok zameraný na etické aspekty komunikácie predstaviteľov právnických profesií.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK.