Závery projektu Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb

Názov a číslo projektu: Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (APVV-16-0471)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s Justičnou akadémiou SR.

Na základe dosiahnutých výsledkov sme formulovali určité návrhy de lege ferenda, ktoré boli prezentované na konferenciách u nás i v zahraničí a taktiež boli premietnuté do publikačnej činnosti:

• Je potrebné odstrániť nezrovnalosť v Trestnom zákone v otázke veku v súvislosti s trestným činom sexuálneho zneužívania.
• Je potrebné subsumovať posttraumatickú stresovú poruchu pod znak „ťažká ujma na zdraví.“
• Z trestnoprávneho i kriminologického hľadiska je potrebné upriamiť pozornosť na domáce násilie, pretože práve to je neraz sprevádzané aj sexuálnym zneužívaním detí alebo inými sexuálnymi trestnými činmi.
• Poškodený alebo oznamovateľ by mali figurovať ako subjekt trestného konania pri zjavne nedôvodných trestných oznámeniach.
• Je potrebné vyvarovať sa nesprávnemu posúdeniu suspektných prípadov sexuálneho zneužívania detí (CSA, z angl. child sexual abuse).
• Právna úprava ochrany obetí nesmie ísť na úkor procesných práv obvineného, čo v aplikačnej praxi môže spôsobovať komplikácie z hľadiska práva na spravodlivý proces a právo na obhajobu.
• Vyžaduje sa materiálno-technické vybavenie jednotlivých inštitúcií, vrátane vybudovania viacerých špeciálnych výsluchových miestností pre maloletých.

Justičná akadémia SR zorganizovala dva vzdelávacie kurzy pre prokurátorov a sudcov, ktoré boli zamerané na:

  • problematiku groomingu (typy, komponenty, proces  manipulácie obetí a sociálneho okolia zo strany páchateľov sexuálneho zneužívania);
  • analýzu skutkových podstát trestných činov týkajúca sa sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb, súbeh trestných činov, zánik trestnosti z pohľadu práce prokurátora;
  • procesnoprávne aspekty výsluchu obzvlášť  zraniteľnej obete;
  • presvedčenia pomáhajúcich profesionálov v kontexte posúdenia sexuálneho zneužívania detí.

Za posudzované obdobie bol skutočný stav výstupov nasledujúci:
• počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR – 5,
• počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch v zahraničí – 4,
• počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR – 5,
• počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí – 2,
• počet výsledkov premietnutých do právnych predpisov a noriem ‒ 2,
• počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania – 2,
• počet vzdelávacích kurzov – 2,
• počet diplomových prác súvisiacich s riešeným projektom – 4,
• počet PhD. študentov, ktorých témy doktorandských prác súvisia s riešeným projektom ‒ 2,
• počet popularizačných aktivít – 5.