Rule of Law in the European Union

Grant: Jean Monnet Centres of Excellence

Začiatok riešenia: 01.09. 2020

Koniec riešenia: 31.8. 2023

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá PhD.

Ostatní riešitelia:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

JUDr. Hana Kováčiková PhD.

JUDr. Ondrej Hamuľák PhD.

JUDr. Daniela Ježová PhD., LL.M.

JUDr. Mária Patakyová PhD.

JUDr. Andrej Beleš PhD.

JUDr. Katarína Burdová PhD.

doc. JUDr. Peter Lysina PhD.

Mgr. Adam Máčaj

Jean Monnet Centres of excellence sú ohniskom schopností a vedomostí v oblasti Európskej únie. Združuje odborníkov na vysokej úrovni, aby vytvorili väzby medzi rôznymi odbormi a zdrojmi v európskych štúdiách a vytvorili väzby s akademickými inštitúciami v iných krajinách. Centrá zohrávajú kľúčovú úlohu pri oslovovaní študentov z fakúlt, ktoré sa zvyčajne nezaoberajú otázkami Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanej občianskej spoločnosti a širokej verejnosti.

Predmet výskumu:

Rešpektovanie ľudských práv a dôstojnosti spolu s princípmi slobody, demokracie, rovnosti a zásad právneho štátu sú hodnotami spoločnými pre všetky krajiny Európskej únie (EÚ) (článok 2 ZEÚ). Usmerňujú tiež činnosť EÚ v rámci i mimo jej hraníc.

Európska únia (EÚ) je podrobovaná skúškam nedodržiavania základných zásad a hodnôt Únie zo strany členských štátov, najmä v poslednom desaťročí, stanovených v článku 2 ZEÚ. EÚ sa tvrdo učí, že vôbec nie je taká silná a dobre vybavená, ako by chcela riešiť najzásadnejšie problémy, ktoré sa v konečnom dôsledku dotýkajú všetkých jej členov: neschopnosť jej členských štátov dodržiavať hodnoty demokracie , Právny štát a ochrana ľudských práv, na ktorých sa predpokladá založenie právnych systémov Únie a jej členských štátov. Kríza hodnôt po hospodárskej a migračnej kríze, ako aj súvisiaci brexit, a problémy vyplývajúce z tohto vývoja sú skutočne ďalekosiahle. Táto kríza úplne vyvracia tradičný obraz EÚ ako subjektu založeného na zásadách právneho štátu. Odchýlky od toho, čo článok 2 ZEÚ súčasne hlása a vyžaduje, sú príliš zrejmé a právne a politické nástroje na riešenie tejto situácie zostávajú nevyužité, aj keď by sme mohli tvrdiť, že súčasné acquis v oblasti presadzovania práva potenciálne ponúka dôležitý priestor pre účinnú reakciu Únie, prinajmenšom k niektorým z nevyriešených problémov, ktorým čelí. Teóriu aj prax je potrebné presadzovať v súlade s kľúčovými hodnotami a zásadami.

Akútnosť problému porozumenia právneho štátu, jeho legislatívnej úpravy v rôznych politikách EÚ a implementácie v praxi je taká, že zaberá celý rad popredných právnych subjektov v akademickej sfére aj v praxi. Predpokladáme, že existuje možné riešenie – pochopiť princíp právneho štátu v jeho základnom obsahu, správne premietnutie do rámca právnych predpisov EÚ a účinné vykonávanie na vnútroštátnej úrovni. Akademický výskum a diskusia by sa mali stať spúšťacím mechanizmom bohatšej inštitucionálnej diskusie, ktorá vstupuje do ontologickej dimenzie: aký je právny štát, najmä pre EÚ; a praktický rozmer: ako sa uplatňuje právny štát.

Cieľ výskumu:

Hlavným cieľom tohto projektu je hodnotiť, analyzovať a kriticky testovať vyjadrenie a dopad požiadaviek právneho štátu na všetky hlavné oblasti politiky EÚ a v rámci komplexnej právnej matice európskej integrácie. O vývoji právneho štátu a jeho súčasnom význame sa diskutuje predovšetkým v ústavných diskurzoch. Koncept právneho štátu a mechanizmy jeho presadzovania boli schválené a nejako chápané ako odlišný a zvláštny pojem, ktorý by sa mal otvárať a pôsobiť iba za mimoriadnych okolností. Cieľom celého súboru aktivít tohto projektu je určiť a prediskutovať tento koncept v najširšom možnom zmysle, vytvoriť celú maticu právneho štátu a formulovať ju ako živý nástroj vo všetkých kľúčových činnostiach EÚ. Súbor aktivít projektu zahŕňa a sleduje komplex aktuálnych línií, ktoré obsahujú tieto strategické témy:

  • Vláda zákona ako interný ústavný koncept EÚ a základná hodnota spojená s inými hodnotami, najmä s ľudskými právami;
  • Podpora právneho štátu v globálnom meradle EÚ (vonkajšie vzťahy spojené s politikou rozširovania);
  • Vláda zákona podporujúca a obmedzujúca slobody vnútorného trhu pri súčasnom vývoji a súvisiacich výzvach, najmä digitalizácii;
  • Vláda zákona a priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Cieľom je taktiež funkcionalizovať právny štát, podporiť jeho automatické hodnotenie a určiť jeho rozsah a limity. Tento projekt by mal urýchliť výskum na túto tému, aktivuje verejnú a odbornú diskusiu o úlohe požiadaviek právneho štátu a rozširuje informácie a výsledky výskumu medzi všetky možné publikum.