Zotavíme sa z pandémie Covid19? – sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy

Grant APVV  

Začiatok riešenia:  16.09.2020

Koniec riešenia:  31.12.2021

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marián Vávra, PhD.

Ostatní riešitelia:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá PhD.

JUDr. Hana Kováčiková PhD.

Mgr. Adam Máčaj

Predmet výskumu:

Projekt analyzuje ekonomické a právne aspekty dĺžky, hĺbky a štrukturálnych efektov koronavírusovej krízy. Okrem ekonomických dopadov sa výskum zameriava aj na právne aspekty pandémie a hrozby plynúce z dezinformácií známe ako infodémia. Pandémia COVID-19 zasiahla spoločnosť, ktorá na takúto situáciu nebola pripravená. Považujeme preto za vysoko aktuálne, ak nie takmer nevyhnutné, začať, respektíve pokračovať v existujúcom výskume dopadov pandémie COVID-19 na spoločnosť, a to komplexným a interdisciplinárnym prístupom. Našim hlavným zámerom je skúmať, či a za akých podmienok sme pripravení na Slovensku zotaviť sa z krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ako eliminovať negatívne spoločenské a ekonomické dopady pandémie a ako zabezpečiť napĺňanie medzinárodných záväzkov v súvislosti s osobitnými procesmi pri prijímaní legislatívy alebo aplikácií jednotlivých politík zo strany štátu v čase pandémie.

Cieľe výskumu:

Hlavným cieľom je skúmať, či a za akých podmienok sme pripravení na Slovensku zotaviť sa z krízy

vyvolanej pandémiou Covid19. Preskúmame nasledujúce výskumné otázky:

 • Aká je dĺžka a hĺbka krízy?
 • Aké štrukturálne zmeny sprevádzali pandémiu a ako to ovplyvnilo ekonomický a sociálny život?
 • Aké môžu byť ekonomické, právne a sociálne dopady opatrení, ktoré prijali tvorcovia politík?
 • Aké regulačné nástroje boli dostupné v čase pandémie a ako ich možno zlepšiť?
 • Aké sú náklady spojené s pandémiou?
 • Ako infodémia ovplyvnila reakciu na pandémiu, ako aj proces zotavenia (systém tzv. obnovy fungovania spoločnosti a ekonomiky)?

Predmetný výskumný projekt je rozdelený do dvoch vzájomne prepojených pracovných úloh.

Cieľom prvej úlohy s názvom „Ekonomické aspekty pandémie“ je preskúmať:

 • dĺžku a hĺbku krízy,
 • štrukturálne zmeny, ktoré kríza priniesla,
 • adaptačné stratégie ľudí počas pandémie.

Cieľom druhej pracovnej úlohy nazvanej „Právne a politické aspekty pandémie“ je preskúmať:

 • aké nástroje kontroly boli použité v čase núdzovej situácie pri mimoriadnom prijímaní právnych predpisov na nadnárodnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých krajín,
 • ako sa môžeme poučiť z nedávnej infodémie Covid19 a ako zmierniť jej negatívne dopady,
 • aké sú dôsledky ochrany ľudských práv a ich uplatňovania, vnímanie a presadzovanie v núdzovej situácii.