Právo kybernetickej bezpečnosti

Právnická fakulta, Univerzity Komenského v Bratislave získala projekt za podpory SK-NIC s názvom: Právo kybernetickej bezpečnosti.

Riešiteľmi projektu sú dvaja členovia Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva PraF UK: JUDr. Jozef Andraško, PhD. a JUDr. Matúš Mesarčík, PhD. LL.M.

Začiatok riešenia: 1.1.2021
Koniec riešenia: 31.12.2022

1. Východisko, ciele a očakávané výsledky

Výchove a vzdelávaniu budúcich právnikov v oblasti práva kybernetickej bezpečnosti sa v súčasnosti nevenuje dostatočná pozornosť. V študijnom programe právo neexistuje predmet, ktorý by sa špecificky venoval regulácii kybernetickej bezpečnosti.

S ohľadom na nedostatočné pokrytie tejto oblasti je potrebné zabezpečiť výučbu predmetov Právo kybernetickej bezpečnosti, Klinika práva kybernetickej bezpečnosti a vydanie učebnice k týmto predmetom. Potreba pripraviť absolventov, ktorí by v oblasti regulácie kybernetickej bezpečnosti mohli v budúcnosti posilniť odborné kapacity na niektorých orgánoch verejnej moci ako napr. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky či Národný bezpečnostný úrad je viac ako potrebná, nakoľko verejná správa v súčasnosti trpí nedostatkom odborníkov v tejto oblasti.

2. Výstupy

Výberový predmet: Právo kybernetickej bezpečnosti

V prvej časti predmetu by došlo ku charakteristike danej oblasti z hľadiska regulácie kyber-priestoru všeobecne, medzinárodných zmlúv, základných ľudských práv a slobôd a práva Európskej únie s prierezovým exkurzom do oblastí ochrany súkromia, osobných údajov a kybernetickej kriminality. Taktiež by sme sa venovali aj oblastiam práva, ktoré okrajovo regulujú rôzne aspekty bezpečnosti ako elektronické komunikácie (smernica o elektronických komunikáciách, pripravované ePrivacy  nariadenie), elektronická identifikácia a autentifikácia (nariadenie eIDAS), platobné služby (smernica PSD2) a pod.

Druhá časť výučby by bola zameraná na konkrétne časti právnej úpravy v podobe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii a jej implementácie v zákone č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Taktiež by sme sa v rámci seminárov zamerali na nariadenie Akt o kybernetickej bezpečnosti, ktorý okrem iného vytvára systém certifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti IKT produktov, postupov a služieb v Európskej únii. Z pohľadu vnútroštátneho práva bude taktiež dôležité sa zamerať na problematiku kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri výučbe predmetu sa budú používať inovatívne metódy riešenia prípadových štúdií s nekomentovanými právnymi predpismi, simulácie kybernetických incidentov s ich riešením prípadne riešenie reálnych medializovaných kybernetických incidentov z pohľadu orgánu verejnej moci prípade subjektu súkromného práva.

Učebnica: Právo kybernetickej bezpečnosti

Učebnica bude slúžiť ako učebný materiál pre študentov právnickej fakulty ale aj odbornej verejnosti.

Štruktúra učebnice bude po obsahovej stránke kopírovať vyššie uvedené oblasti, ktorým sa budeme venovať v rámci výberového predmetu Právo kybernetickej bezpečnosti.

Výberový predmet: Klinika práva kybernetickej bezpečnosti

Právne kliniky umožňujú, aby študenti ešte v priebehu štúdia získali praktické právnické skúsenosti a zručnosti, a tým podporuje aj väčšiu pripravenosť absolventov na právnu prax.

Hlavným cieľom Kliniky práva kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť študentom práva možnosť praktickej aplikácie teoretických poznatkov získaných absolvovaním predmetu Právo kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom širokej škály foriem praktickej výučby práva. Študenti by riešili len praktické prípady, ktoré by boli konzultované aj s odborníkmi z praxe.