Konferencia: Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) organizovala dňa 15.12.2020 vedeckú konferenciu Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 2020.

Hlavnou témou konferencie bola: Elektronická identifikácia – teória a prax.

Hlavným cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi akademikmi a členmi jednotlivých právnych profesií na jednej strane a príslušnými orgánmi verejnej moci, ktoré zodpovedajú za problematiku elektronickej identifikácie  v Slovenskej republike na druhej strane.

Členovia riešiteľského kolektívu projektu Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy (APVV-17-0403) prezentovali čiastkové výstupy projektu prostredníctvom svojich príspevkov, kde sa venovali teoretickým, ale aj praktickým otázkam vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie.

Po otvorení konferencie predniesol svoj príspevok Štefan Szilva (NASES, MIRRI), v rámci ktorého sa venoval praktickým skúsenostiam z uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie, stotožňovania identít a pripájania národných eIDAS uzlov. Ďalším vystupujúcim bol Jozef Andraško (PraF UK), ktorý sa snažil zodpovedať otázku či je prístup k online službám subjektov verejného sektora naprieč EÚ fikcia alebo realita. Treťou vystupujúcou bola Mária Havelková (PraF UK), ktorí sa v rámci interdisciplinárneho skúmania pozrela na právo na digitálne služby v zmysle českej právnej úpravy a potreby jeho garantovania v právnom poriadku Slovenskej republiky. Matej Horvat (PraF UK) sa vo svojom príspevku zaoberal otázkou zodpovednosti v z mysle nariadenia eIDAS. Prvý blok príspevkov zakončil Martin Daňko (PraF UK), ktorý sa zamýšľal nad otázkou vzťahu nariadenia eIDAS a jednotnej digitálnej brány.

Druhý blok príspevkov začal Matúš Mesarčík (PraF UK), ktorý sa venoval aplikačným problémom ochrany osobných údajov v kontexte nariadenia eIDAS. Soňa Sopúchová (PraF UK) sa venovala problému identifikácie a autentifikácie elektronickej identity zahraničných osôb pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike. Ďalšia vystupujúca Petra Žárská (PraF UK) sa na problematiku identifikácie a autentifikácie pozrela z pohľadu použitia databáz. Kristian Hodossy (PraF UK, MIRRI) sa venoval otázke právnych aspektov cloudových služieb v rámci riadenia informačných technológií vo verejnej správe. Posledný príspevok predniesla Viera Jakušová (PraF UK, spoluautor Juraj Vačok PraF UK), ktorá v príspevku venovala otázke práva na prístup k internetu.

V rámci diskusie vystupujúci odpovedali na otázky pasívnych účastníkov, ktorí sa zúčastnili konferencie a taktiež odpovedali na otázky ostatných vystupujúcich. Diskusia odhalila silné aj slabé stránky nariadenia eIDAS v kontexte poskytovania elektronických služieb verejnej správy a poukázala na interdisciplinaritu skúmanej problematiky. Taktiež sa ukázalo, že zatiaľ, čo nariadenie eIDAS predstavuje základný právny predpis pre prístup k online službám poskytovaných členskými štátmi EÚ, odpoveď na ich faktické využitie musíme hľadať v národných poriadkoch, resp. v nariadení o jednotnej digitálnej bráne.

Výstupom z konferencie je nepredajná monografia: Elektronická identifikácia: teória a prax, ktorá je dostupná tu.