Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie

Grant: VEGA

Začiatok riešenia: Január 2019

Koniec riešenia:  December 2022

Vedúci projektu Ing. Boris Hošoff, PhD.

Zástupcovia vedúceho projektu:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Ing. Gabriela Dováľová, PhD.

Predmet projektu:

Z pohľadu ekonomickej vedy je zaujímavé, že efekty niektorých udalostí z posledných rokov nedokážeme prostredníctvom konvenčnej teórie celkom dobre vysvetliť. Máme na mysli napríklad príjmovú polarizáciu, dopad technologických zmien na ekonomiku a spoločnosť., či reálnu konvergenciu ekonomických a sociálnych štruktúr.  Podstata projektu spočíva v dvoch rovinách. Jednak je to pokračovanie spolupráce Ekonomického ústavu SAV a Právnickej fakulty UK pri snahe o prehĺbenie poznania a poskytnutie systémového pohľadu na problematiku ekonomickej a sociálnej konvergencie s využitím interdisciplinárneho prístupu analýzou inštitucionálneho rámca a empirických údajov s ich možnými implikáciami. Zároveň tak chceme reagovať na aktuálny vývoj a bezprostredné podnety vychádzajúce z rýchleho sa meniaceho vonkajšieho prostredia a z potrieb štátnej správy pri vypracúvaní zásadných stanovísk a hospodárskej stratégie Slovenska rámci procesu prebiehajúcej transformácie Európskej únie.

Cieľ projektu:

Na začiatku fungovania Európskej únie mnohí predpokladali, že hlbšia integrácia členských krajín povedie u nich aj k väčšej reálnej konvergencii. Už vývoj pred finančnou a hospodárskou krízou ukázal pomalšiu ekonomickú a sociálnu konvergenciu ako sa očakávalo, pričom Veľká recesia a následná konjunktúra potvrdili dokonca prehĺbenie divergenčných tendencií. Hlavným cieľom projektu je overiť za akých predpokladov platí hypotéza, že väčšia integrácia krajín vedie aj k ich väčšej ekonomickej a sociálnej konvergencii. Tomu sa prispôsobujú čiastkové ciele projektu, v rámci ktorých skúmame faktory, ktoré môžu tento proces oslabiť alebo naopak posliniť, tak z hľadiska inštitucionálnej architektúry, ako aj štrukturálnych nerovnováh reálnej ekonomiky, pričom sa zameriavame na integráciu v rámci Európskej únii aj navonok. V kontexte konvergencie k odolným ekonomickým štruktúram sa tiež venujeme analýze benefitov a nákladov pokrízovej finančnej reformy Európskej únie, skúmaniu kauzálnych súvislostí a interdependencií v rámci novej inštitucionálnej architektúry regulácie, ako aj analýze vplyvu nových technológií a informatizácie na konvergenciu.