European Union and the Challenges of Modern Society: legal issues of digitalization, robotization, cybersecurity and prevention of hybrid threats

Grant : Jean Monnet

Začiatok riešenia:  01. 09. 2019 

Koniec riešenia:  31. 08. 2022

Riešitelia: 

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.,

JUDr. Jozef Andraško, PhD.,

 JUDr. Mária Patakyová, PhD.,

Predmet výskumu:

Digitalizácia, robotizácia a kybernetická bezpečnosť by nemali byť chaotickým procesom, ale naopak, musia sa riadiť „inteligentnými“ a príslušnými právnymi pravidlami, ktoré na jednej strane budú odrážať osobitosti spomenutých javov a na druhej strane zabezpečia ich súlad s princípmi právneho štátu. Zavedenie a implementácia nových právnych pravidiel prispôsobených výlučne na tieto účely je v súčasnosti mimoriadne dôležitá.

Projekt sa venuje analýze a riešeniu týchto výziev vyplývajúcich z globálneho využívania moderných technológií so zameraním na:

  • právne otázky jednotného digitálneho trhu a právo hospodárskej súťaže v digitálnej ekonomike;
  • právnu reguláciu robotizácie a technológie založené na algoritmoch, vrátane právneho postavenia elektronických osôb a jeho korelácie s oblasťou základných práv, ako aj ďalších právnych problémov umelej inteligencie;
  • právne problémy kybernetickej bezpečnosti. GDPR a jeho dopady;
  • Ochranu spotrebiteľa v on-line svete;
  • Súlad právnej regulácie moderných technológií s princípmi právneho štátu;
  • Analýzu nedávnej judikatúry Súdneho dvora v oblasti digitálnych technológií;
  • Význam novej justičnej doktríny Súdneho dvora o základných právach vrátane takzvaných „kybernetických“ práv (právo byť zabudnutý atď.);
  • Prevenciu hybridných hrozieb a otázky efektívnej odolnosti;
  • Metodické a pedagogické otázky spojené s zavedenie právnych aspektov moderných technológií do študijných programov univerzít;
  • Problémy moderných technológií ako nová prioritná oblasť štúdia Európskej únie.