Clinical Education in Selected Areas of European Union´s Internal Market

Grant: Jean Monnet

Začiatok riešenia:  01.09. 2018

Koniec riešenia:  31.08. 2021

Zodpovedný riešiteľ:  JUDr. Hana Kováčiková PhD.

Zhrnutie projektu:

Projekt bol vytvorený pre potrebou prehĺbenia vedomostí a zručností budúcej generácie právnych špecialistov v spôsoboch vplyvu a uplatňovania pravidiel práva EÚ s cieľom podporiť a obohatiť budúcu prax. Požiadavky právnych spoločností a ďalších odborníkov v oblasti výučby práva EÚ sú veľmi jasné a priame. Odborníci poukazujú skôr na dôležitosť praktického prístupu k otázkam vnútorného trhu EÚ ako na výučbu inštitucionálnych a politických otázok v právnych štúdiách EÚ. Dobrá znalosť procesných otázok študentom tiež prehĺbi pochopenie fungovania EÚ a fungovania konceptu „integrácie prostredníctvom zákona“ vo všeobecnosti. Celkovým cieľom projektu je vrátiť povedomie budúcich odborníkov v oblasti práva ku koncepcii „integrácie prostredníctvom zákona“, ktorá leží v srdci úspešného vývoja integračného projektu ES / EÚ od jeho počiatku. Dôkladné pochopenie základných prvkov právneho systému EÚ pomôže študentom práva a budúcim právnikom čeliť zložitým právnym (a politickým) problémom s európskou dimenziou v ich nadchádzajúcej praxi. Zvýši tiež ich záujem a ochotu zúčastňovať sa na diskusiách občianskej spoločnosti o európskych témach, ktoré prinesú horizontálne účinky.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prehĺbiť a internacionalizovať právne štúdie EÚ na PraF UK. Podporí to hlavne variabilitu odborných znalostí a udržateľnosť dosiahnutej excelentnosti v tejto oblasti podporou mladých akademických pracovníkov v oblasti výučby a výskumu právnych otázok EÚ. Ďalej projekt podporuje budovanie tímu a zdieľanie vedomostí a výskumných kapacít medzi skúsenými akademikmi a mladšími kolegami.

Modul predstaví komplexnú inováciu učebných plánov zavedením nových právnych kliník. Klinické vzdelávanie je jedným z cieľov reformy vzdelávacieho systému na PraF

UK. Cieľom tohto projektu je pripraviť študenta na jeho profesionálnu budúcnosť a oboznámiť ho s praktickými aspektmi práva.

Cieľom projektu je komplexne rozšíriť výučbu práva vnútorného trhu EÚ v rámci študijných programov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Účelom projektu je podpora novovytvoreného Inštitútu európskeho práva, ktorý je jedinou špecializovanou inštitúciou svojho druhu na slovenských právnických fakultách. Inštitút bol založený strategickým rozhodnutím správy fakulty v roku 2015 s cieľom vytvoriť špičkovú akademickú jednotku poskytujúcu vynikajúci výskum a výučbu v otázkach práva EÚ. Jeho vytvorenie je príkladom zmeny kurzu fakulty na čoraz hlbší záväzok k otázkam práva EÚ v oblasti výskumu a tvorby učebných plánov. Projekt podporuje rozvoj inštitútu a vytvorenie špecializovanej výučby práva EÚ zameranej na prehĺbenie vedomostí a porozumenia v právnych záležitostiach EÚ budúcimi právnikmi. Prehlbuje sa tým aj výučba právnych štúdií EÚ v rámci novoakreditovaného špeciálneho magisterského programu (v angličtine), ktorý bol otvorený v akademickom roku 2017/2018.

Cieľ projektu sa prejaví v týchto hlavných činnostiach:

  1. Predstavenie súhrnu nového školenia zameraného na EÚ – spustenie 3 nových pravidelných právnych kliník so zameraním na otázky práva EÚ (Právna klinika práva hospodárskej súťaže, Právna klinika práva verejného obstarávania a Právna klinika o dopadoch finančnej krízy na odvetvovú reguláciu).
  2. Organizácia vedeckých aktivít pre študentov v oblasti právnych štúdií EÚ na podporu pregraduálneho výskumu (študentské workshopy) a podpory diskusie o otázkach práva EÚ s občianskou a odbornou spoločnosťou (vedecká kaviareň).
  3. Podpora výskumných aktivít v oblasti právnych štúdií EÚ.

Predpokladaný prínos projektu:

  1. Zvýšenie množstva výučby práva EÚ z dôvodu spustenia troch nových právnych kliník s dopadom na približne 300 zapísaných študentov za 3 roky trvania projektu.
  2. Zvyšovanie kvality výučby práva EÚ vďaka novým metódam, novým študijným materiálom a inovovaným učebným plánom.
  3. Motivácia zamerať sa na právo EÚ v ďalšom štúdiu – stimulácia študentov k výskumu tém práva EÚ vo svojich záverečných prácach a v rámci doktorandského štúdia na fakulte.
  4. Zlepšenie kvality uplatňovania práva EÚ v praxi prehĺbením odborných znalostí a praktických zručností v oblasti práva EÚ pre nových absolventov.
  5. Podpora diskusie o právnych otázkach EÚ s občianskou a profesijnou spoločnosťou – organizácia mimoškolských aktivít vo forme vedecko-kaviarenských stretnutí a workshopov.
  6. Podpora mladých akademikov a výskumných pracovníkov – dvaja mladí akademici sú súčasťou kľúčového personálu. Účasťou v tomto module sa rozšíri ich učiteľská, organizačná a výskumná zručnosť pri rozvoji akademickej kariéry. Všetci členovia tímu sú mladší ako 40 rokov.