Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie

Grant: APVV

Odberateľ projektu: Úrad pre verejné obstarávanie

Začiatok riešenia: 01.08.2018

Koniec riešenia: 31.10.2021

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Predmet výskumu:

Imanentnou súčasťou fungovania vnútorného trhu Európskej únie ako miesta, kde sa realizuje voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu, je oblasť verejného obstarávania. Predmetný projekt sa zameriava na problémy aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní spôsobené rôznymi faktormi – nedostatočnou alebo nepresnou legislatívnou úpravou, absenciou dostatočného počtu odborne kvalifikovaných osôb pôsobiacich v tejto oblasti, protisúťažným správaním jednotlivých účastníkov tendrov, nevhodne alebo nedostatočne nastavenými procesmi vo verejnom obstarávaní. Projekt má za cieľ ponúknuť pre aplikačnú prax konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v parciálnych otázkach verejného obstarávania týkajúcich sa prípravnej fázy verejného obstarávania (súťažné podmienky, súťažné podklady), deformovania súťažného prostredia nevhodným postupom verejnoprávnych subjektov a nesprávne alebo nedostatočne nastavenými procesmi. Projekt má reálneho odberateľa – Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre túto oblasť.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovať konkrétne návrhy zlepšení právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania pre aplikačnú prax, a teda na základe výsledkov výskumu poskytnúť rámcové i konkretizované legislatívne návrhy v oblasti právnej úpravy verejného obstarávania v Slovenskej republike, ako aj právnej úpravy Európskej únie. Čiastkovými cieľmi je formulovanie návrhov a odporúčaní v troch základných okruhoch otázok:

 1. súťažné podklady a súťažné podmienky,
 2.  deformity trhu spôsobené verejnoprávnymi subjektami
 3.  procesy vo verejnom obstarávaní.

Hlavný cieľ a čiastkové ciele dopĺňajú komplementárne ciele, ktorých naplnenie je nevyhnutné na naplnenie hlavného cieľa.

Prvým komplementárnym cieľom je identifikovanie zlyhaní súčasnej slovenskej zákonnej úpravy a právnej úpravy verejného obstarávania Európskej únie. Tieto komplementárne ciele nadväzujú na čiastkové ciele hlavného cieľa – identifikovanie zlyhaní z dôvodu súťažných podkladov, zlyhanie z dôvodu deformít trhu a zlyhanie procedurálnych otázok.

Druhým komplementárnym cieľom je zvýšenie úrovne a intenzity vedeckej právnej diskusie v oblasti právne úpravy verejného obstarávania. Táto vedecká diskusia sa však nemôže obmedziť len na právno-technické otázky uplatňovania pravidiel verejného obstarávania, ale mala by sa zamerať na otázky nad rámec súčasnej právnej úpravy, otázky princípov a zásad verejného obstarávania a napĺňania požiadavky na dobrú správu.

Dosiahnutie hlavného cieľa je merateľné, keďže hlavným výstupom projektu by mala byť publikácia, respektíve súbor publikácií, obsahujúcich odporúčania na zmenu legislatívy a tieto budú predložené a prezentované odberateľovi výstupov – Úradu pre verejné obstarávanie. Pôjde o originálne kolektívne dielo členov výskumného kolektívu prinášajúce výsledky vedeckého výskumu s významom pre aplikačnú prax, teda Úrad pre verejné obstarávanie ho môže využiť pre tvorbu svojich politík.

Dosiahnutie prvého komplementárneho cieľa je merateľné, keďže výskum má identifikovať konkrétny typy a skupiny prípadov zlyhaní právnej úpravy. Na tento účel budú využívané aj informácie poskytnuté Inštitútom pre verejné obstarávanie (analytické a štatistické údaje). Naplnenie tohto komplementárneho cieľa umožní formulovať závery pre hlavný cieľ.

Dosiahnutie druhého komplementárneho cieľa je merateľné zvýšením počtu verejných odborných a vedeckých podujatí zameraných na problematiku verejného obstarávania. Zintenzívnenie vedeckej diskusie napomôže dosiahnutiu hlavného cieľa, keďže bude generovať a špecifikovať výskumné otázky a problémy, ktoré neboli ešte známe v čase podávania tejto žiadosti. Zároveň vedecká diskusia je verifikačným nástrojom pre formulovanie záverov v rámci hlavného cieľa.

Prvým čiastkovým cieľom vedeckého projektu je na základe kauzisticky posúdených výsledkov výskumu, analýzy najčastejších pochybení a nedostatkov v konkrétnych procesoch verejného obstarávania predložiť konkrétne riešenia na zjednodušenie procesov verejného obstarávania, zvýšenie ich otvorenosti aj stredným a malým podnikateľom, ale na druhej strane zníženie nákladov na tieto procesy aj na strane takých verejných obstarávateľov ako sú samosprávy. Súčasťou bude aj analýza dobrej praxe v zahraničí pri spoločnom obstarávaní ako spôsobu efektívnejšieho a hospodárnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo strany samospráv, posúdenie možnosti jej aplikácie na Slovensku a z toho vychádzajúce konkrétne návrhy na legislatívne zmeny slovenskej právnej úpravy. V rámci tohto čiastkového cieľa budú vypracované návrhy všeobecných zmluvných podmienok pre kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo pri stavebných prácach, zmluvu na poskytovanie služieb pri zohľadnení osobitostí verejných zákaziek a pri vysporiadaní sa s problémami súvisiacimi s postupmi pri zmenách zmlúv uzatvorených ako výsledky verejného obstarávania. Zohľadňovať sa budú existujúce súdne rozhodnutia (národné súdy, Súdny dvor EÚ) najmä cez prizmu zachovania základných princípov verejného obstarávania.

Vo vzťahu k výskumnej oblasti deformít trhového prostredia, konkrétne štátnej pomoci poskytnutej formou verejného obstarávania, bude výsledkom odôvodnený návrh usmernenia pre posúdenie, či je alebo nie je možné zdroje poskytnuté pomocou verejného obstarávania považovať za štátnu pomoc. Ďalej bude vypracovaný návrh usmernenia pre posúdenie toho, či dané obstarávanie požíva výnimku in-house obstarávania.

V oblasti procesov vo verejnom obstarávaní budú poskytnuté odporúčania najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • vzťah k právu ochrany hospodárskej súťaže a boj proti bid riggingu,
 • využitie podmienok účasti v snahe predísť bid riggingu,
 • efektívnosť sankcií za porušenie integrity procesov verejného obstarávania,
 • efektívnosť revíznych a kontrolných postupov verejného obstarávania,
 • spravodlivosť kontrolných a revíznych postupov,
 • elektronizácia verejného obstarávania,
 • postavenie Rady ÚVO, konkrétne aké legislatívne zmeny sú potrebné, aby Rada ÚVO ako nezávislý revízny orgán bola Súdnym dvorom EÚ akceptovaná ako nezávislý tribunál,
 • vytvorenie špecializovaného súdu pre spory vyvolané verejným obstarávaním (príp. samostatná kauzálna príslušnosť)
 • vybavovanie podnetov na výkon dohľadu verejného obstarávania po uzavretí zmluvy
 • výkon dohľadu po uzavretí zmluvy s ohľadom na uzavreté dodatky k zmluve a na skutočnú realizáciu predmetu zákazky,
 • výkon dohľadu ex offo: aktívne vlastné vyšetrovanie a odhaľovanie najzávažnejších prípadov obchádzania ZVO pri zákazkách s významným dopadom na hospodársku súťaž vs. konania úradu v súvislosti so zanedbateľnými porušeniami ZVO pri relatívne malých obstarávaniach relatívne malých verejných obstarávateľov (obcí).
 • výkon dohľadu: verejné obstarávanie realizované v súlade so ZVO vs. skutočná efektívnosť a hospodárnosť verejných obstarávaní;
 • výkon dohľadu s dôrazom výlučne na procesy verejného obstarávania bez ohľadu na hospodárnosť a efektívnosť predmetu obstarávania.