Hodnotenie postavenia a prognóza budúceho vývoja Trestného zákona po viac ako 10 rokoch účinnosti

Zodpovedný riešiteľ:  JUDr. Stanislav Mihálik

Začiatok riešenia:       01.05.2019

Koniec riešenia:          31.12.2019

Predmet výskumu a vymedzenie cieľov projektu:

Projekt Grant UK č. UK/397/2019 s názvom „Hodnotenie postavenia a prognóza budúceho vývoja Trestného zákona po viac ako 10 rokoch účinnosti“ bol podporený grantovou schémou Grant Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý slúži na podporu výskumu interných doktorandov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave.

Trestné právo predstavuje naozaj širokú škálu najrôznejších inštitútov a nástrojov, ktoré si zaslúžia záujem vedeckého bádania. Platí, že práve v danom odvetví práva sa odráža hádam najviac potreba dodržiavania zásady právnej istoty, táto by mala byť nie len proklamovaná, mala by jednotlivými inštitútmi prežarovať.

Vzhľadom na fakt, že od účinnosti kódexov trestného práva hmotného a procesného, teda zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“) a zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TPor“), uplynulo už viac ako 10 rokov, z hľadiska vedeckého vzniká priam ideálny priestor na určitú formu hodnotenia. Primárne hodnotenia v tom zmysle, ako sa vlastne za danú dobu účinnosti trestných kódexov podarilo napĺňať ciele trestnej politiky štátu a do akej miery sa prax s nastolenými cieľmi stotožnila. Aby sme si však nedávali nereálne ciele, v rámci daného grantu sme sa zamerali na hmotnoprávnu rovinu danej problematiky, teda na otázky spojené primárne s Trestným zákonom, a teda hodnotenie s tým spojené.

Oblasť výskumu bola v rámci predmetnej problematiky zúžená a rozdelená prakticky do dvoch základných oblastí. Kým prvou oblasťou bola sféra sankčných mechanizmov obsiahnutá v Trestnom zákone, druhou základnou oblasťou bola samotná osobitná časť Trestného zákona, teda jednotlivé skutkové podstaty trestných činov. Dané rozdelenie nie je z hľadiska vedeckého náhodné, jednotlivé sféry si totižto vyžadujú o čosi odlišný prístup, hoci cieľom v oboch načrtnutých rovinách bolo vyhodnotenie nastavenia pozitívnoprávnej úpravy a prognózy ďalšieho vývoja daných významných častí Trestného zákona. Skúmanie bolo v prvom rade zamerané na vyhodnotenie aplikačných a výkladových problémov, ktoré možno napriek viac ako 10 ročnej účinnosti Trestného zákona identifikovať, na ktoré poukázala primárne aplikačná prax.

Výstupy z vedeckého projektu

Niektoré z uvedených oblastí (resp. čiastkových otázok) skúmanej problematiky sme sa snažili zachytiť vo vystúpeniach na medzinárodných vedeckých konferenciách, ako aj v následne odovzdaných vedeckých príspevkoch a vedeckých článkoch. V rámci vystúpení a publikačných výstupov sme sa snažili zamerať práve na návrhy možných riešení, aj s ohľadom na prax iných štátov. Ciele projektu, ktoré sme si vytýčili pri jeho podávaní považujeme za naplnené v miere čiastočnej, uvedené nie je spôsobené nesprávne zvolenými metódami či prístupom autora, spomenuté otázky si budú vyžadovať dopracovanie v dlhšom časovom intervale (dlhšom ako jeden rok, ktorý je stanovený pre riešenie daného projektu). Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sme mali možnosť zúčastniť sa na podujatiach, ktoré nám rozšírili vedomosti, rovnako nám umožnili prístup k ďalším poznatkom.

Výsledkami vedeckého výskumu sú nasledovné vedecké príspevky, ktoré sú výstupmi účastí na medzinárodných vedeckých konferenciách:

  1. Niektoré aspekty protiextrémistickej novely a jej dopady na aplikačnú prax
  • príspevok v rámci účasti na medzinárodnej vedeckej konferencie Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu (9/2019). Odovzdaný písomný príspevok má vyšiel v recenzovanom zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie .
  1. K niektorým aspektom judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k ustanoveniam trestných kódexov
  • príspevok v rámci účasti na medzinárodnej vedeckej konferencie Olomoucké právnické dny 2019 (4/2019). Odovzdaný písomný príspevok vyšiel v recenzovanom zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie.