Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov

Grant: VEGA

Začiatok riešenia: 2016

Koniec riešenia: 2019

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Eduard Burda Eduard, PhD.

Výsledky získané za celé obdobie riešenia projektu. Prehľad iných výsledkov a ocenení, ktoré sa získali pri riešení projektu. Prehľad citácií na publikácie, ktoré vznikli na základe výsledkov projektu

Počas trvania projektu sme dosiahli niekoľko významných výsledkov. Na prvom mieste by sme chceli vyzdvihnúť rozsiahlu účasť na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách, na ktorých boli prezentované pozitívne i negatívne názory na právnu ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, a to na základe podrobnej analýzy. V súvislosti s konferenciami treba uviesť, že sme trikrát usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave s
pozitívnymi ohlasmi. Prezentované názory, stanoviská a postrehy sa premietli nielen do zborníkov z konferencií, do domácich i zahraničných odborných a vedeckých recenzovaných časopisov, ale i do rozsiahlej kolektívnej monografie v slovenskej i anglickej verzii pod názvom „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ [resp. „Legal Protection of Participants in Economic and Legal Relations with an Emphasis on Protection of
Creditors under Criminal Law“], ktorá je absolútnym vyvrcholením štvorročnej práce riešiteľského kolektívu na projekte. Za celé obdobie trvania projektu vyšlo 51 publikácií doma i v zahraničí týkajúce sa predmetnej témy (4 z nich v anglickej aj slovenskej mutácii). Ďalším významným výsledkom je prijatie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoTZPO“), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje prelom v kontinentálnom právnom systéme, pre ktorý to znamená vzhľadom na jeho tradície a právnu kultúru niečo atypické, no napriek tomu sa dokázala presadiť v jeho podmienkach, a to z dôvodu preukázania nevyhnutnosti postihovať i právnické osoby za protiprávne konania, ktoré neraz vyúsťujú až do trestnoprávnej roviny hlavne v ekonomickej oblasti. V súvislosti s týmto zákonom sa riešiteľský kolektív zaslúžil hlavne o presadzovanie potreby rozšíriť ustanovenie § 3 ZoTZPO o trestné činy, ktoré spadajú pod ekonomickú kriminalitu so zameraním i na ochranu veriteľov. Podarilo sa to prijatím noviel ZoTZPO. Členovia riešiteľského kolektívu v pôvodnom znení ZoTZPO presadili najmä materiálny korektív pričítateľnosti.

Tento projekt výrazne napomohol získať väčší a hlbší pohľad do problematiky právnej ochrany účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov. Tento fakt umožnil odkryť i slabú stránku právnej úpravy, respektíve jej aplikácie v praxi, týkajúcej sa tejto tematiky, na čo poukazovali členovia riešiteľského kolektívu vo výstupoch. Z tohto dôvodu bolo potrebné identifikovať nedostatky a podieľať sa na ich odstránení prostredníctvom presadzovania správnych riešení, čo sa v niektorých prípadoch pretavilo aj do legislatívnej činnosti.

V rámci plnenia grantovej úlohy projektu VEGA (č. 1/0907/16) sa členovia riešiteľského kolektívu zamerali na skúmanie právnej úpravy trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ, trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238 TZ, trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 TZ, trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ a trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a TZ, ich komparáciu so zahraničnými právnymi úpravami a ich fenomenológiu. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že slovenská právna úprava je postačujúca pre ochranu veriteľa prostriedkami trestného práva a zodpovedá štandardom v demokratických právnych štátoch. Väčší problém je však s reálnou aplikáciou trestného práva v prípade týchto trestných činov, pretože ich uplatňovanie je v porovnaní so slabou vymožiteľnosťou pohľadávok a celkovou slabou ochranou veriteľa v praxi v podstate zanedbateľné. Preto považujeme za dôležité, aby sa orgány činné v trestnom konaní a súdy omnoho viacej zaoberali skutkami, ktoré sú potenciálne spôsobilé naplniť skutkové podstaty predmetných trestných činov a aby zásadu subsidiarity trestnej represie uplatňovali len v takých prípadoch, kde je to vhodné a spravodlivé a nie v takých prípadoch, kedy je to lepšie z hľadiska zníženia ich pracovnej vyťaženosti.

Výsledky spomenutého projektu vo svojej podstate kopírujú vopred nastavený časový harmonogram jeho riešenia. Prvý rok riešenia bol rokom vstupným, spočíval v podrobnom určení relevantnej právnej úpravy súvisiacej so skúmanou problematikou, resp. s usporiadaním teoretických poznatkov a zostavením bibliografie. Podstatná kapacita zodpovedných riešiteľov bola venovaná analýze vybraných právnych a ekonomických problémov a ich komparácii so zahraničnou právnou úpravou a ekonomicko-právnou realitou vo vybraných štátoch (na daný účel bola vybraná Česká republika, Spolková republika
Nemecko, Maďarská republika, Poľská republika, Rakúska republika, uvedený výpočet bol v treťom roku riešenia rozšírený o Ruskú federáciu). Druhý rok riešenia bol venovaný predovšetkým mapovaniu ekonomicko-právneho prostredia prioritne v Slovenskej republike (vo vybraných oblastiach z komparačných dôvodov aj v zahraničí) a získavaniu podkladov pre sociologicko-právny a kriminologický výskum, ktorý spočíval v zložitom analyzovaní rozhodnutí v trestnom konaní. Za výsledok, ktorý sa nepodarilo naplniť na ideálnej úrovni v súlade s nastolenými cieľmi možno spomenúť analyzovanie
podaných trestných oznámení, ktoré nebolo možné vzhľadom na chýbajúcu bázu podkladov, keďže tieto nebolo možné Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky poskytnúť v množstve a podobe, ako sme si na účely riešenia parciálnych cieľov projektu predstavovali. Daný rok riešenia projektu bolo vlastné publikovanie čiastkových výstupov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie (vrátane vydania zborníka pod názvom „Právna ochrana veriteľov“ ISBN 978-80-7160-456-3, 2017) zameranej na etapu vedeckých výsledkov mapovania ekonomicko-právneho prostredia. Tretí rok riešenia projektu bol zameraný na analýzu trestnoprávnej a s ňou súvisiacej obchodnoprávnej, finančnoprávnej a správnoprávnej úpravy ochrany účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov de lege lata, na určenie jej nedostatkov aj s prihliadnutím na ekonomické faktory, rovnako tak na komparáciu vybraných právnych problémov s ich riešeniami v stanovených štátoch. Rovnako aj v tomto roku riešenia boli publikované čiastkové výstupy vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, práca riešiteľského kolektívu v treťom roku riešenia bola finalizovaná v rámci organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie (vrátane vydania zborníka pod názvom „Veriteľ v centre pozornosti práva“ ISBN 978-80-7160-488-4, 2018) zameranej na etapu vedeckých výsledkov analýzy súčasnej právnej úpravy a jej nedostatkov. Posledný rok riešenia predstavoval nie len priestor pre konfrontáciu zistených výsledkov s vypracovanými hypotézami, ale predovšetkým na syntézu
zistených vedeckých poznatkov, ktorá zaistí účinnejšiu ochranu účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, zodpovedajúcu súčasnej ekonomicko-právnej realite. Publikovanie čiastkových výstupov vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách bolo doplnené o najdôležitejší výstup predmetného projektu, o vedeckú kolektívnu monografiu v slovenskom a anglickom jazyku.

Na osvojenie a ozrejmenie právnych noriem, ich dôvodových správ napomohli najmä medzinárodné vedecké konferencie, domáca i zahraničná literatúra, judikatúra a európske dokumenty. Na základe získaných poznatkov môžeme robiť ich správny výklad, ale zároveň vieme poukázať aj na nedostatky a nachádzať správne riešenia a viesť k náprave. Na základe uvedených skutočností môžeme pozitívne zhodnotiť naplnenie vedeckých cieľov, ktoré sa odzrkadlili v publikačných výstupoch, pričom osobitne treba dať do pozornosti už spomenutú rozsiahlu monografiu v slovenskej i anglickej jazykovej mutácii.
VEGA/

Zhodnotenie splnenia vedeckých cieľov projektu

Cieľom projektu bolo systematicky spracovať a poskytnúť viacdimenzionálny pohľad na problematiku ochrany účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, predovšetkým veriteľov. Keďže ide o tému značne širokú, predmet skúmania bol vymedzený cez päť trestných činov stanovených v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Žiadny z týchto trestných činov nebolo možné aplikovať a skúmať bez prepojenia na právnu úpravu z oblasti správneho, finančného či obchodného práva a bez ekonomických súvislostí a sociologicko-právneho a kriminologického výskumu. Ochranu veriteľov
sme skúmali najmä cez trestné činy poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a nasl. TZ, ochranu ekonomických konkurentov cez trestný čin zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ, pre tieto trestné činy je podstatný ich súvis s trestným činom skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a nasl. TZ.

Anotácia najdôležitejšieho výsledku dosiahnutého pri riešení projektu

Za takýto výsledok pri riešení projektu VEGA č. 1/0907/16 je možné považovať kolektívnu monografiu pod názvom „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“, publikovanú v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii (anglický názov Legal Protection of Participants in Economic and Legal Relations with an Emphasis on Protection of Creditors under Criminal Law), ktorá predstavuje finálny výstup predmetného projektu VEGA. Členovia riešiteľského kolektívu sa v rámci jej spracovania zamerali na komplexnú analýzu vybraných trestných činov (vymedzených v rámci vedeckých cieľov projektu), ich komparáciu so zahraničnými právnymi úpravami a ich fenomenológiu. V zmysle záverov uvedeného výstupu môžeme v prvom rade konštatovať, že slovenská právna úprava je postačujúca pre ochranu veriteľa prostriedkami trestného práva a zodpovedá štandardom v demokratických právnych štátoch. Väčší problém je však s reálnou aplikáciou trestného práva v prípade týchto trestných činov.

Využiteľnosť získaných výsledkov v aplikovanom výskume alebo v praxi a v akom smere

Získané výsledky využívame na riešenie zistených problémov a nedostatkov, ktoré sa vyskytli v právnych úpravách jednotlivých právnych odvetviach. Zistené nedostatky konfrontujeme s odborníkmi z praxe a našou snahou je naďalej prispievať k zlepšeniu právneho stavu prostredníctvom publikačných výstupov a prezentovaním svojich stanovísk na rôznych odborných a vedeckých fórach u nás i v zahraničí, výsledky výskumu sa snažia vplývať na zmenu aplikácie právnej úpravy.