Inovatívna vysokoškolská učebnica v oblasti systémov riadenia a kontroly v atomistických a polykorporátnych štruktúrach

Grant: KEGA

Začiatok riešenia: 2018

Koniec riešenia: 2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Riešiteľské pracovisko: Katedra obchodného práva a finančného práva, PraF UK

Predmet  a ciele projektu

Cieľom projektu je vypracovanie modernej bilingválnej (slovensko-anglickej) vysokoškolskej učebnice, ktorá bude po obsahovej stránke transferovať výsledky poznatkov z vedecko-výskumnej činnosti v oblasti korporátneho práva týkajúce sa systémov riadenia a kontroly korporácií s ohľadom na špecifickosť týchto systémov v atomistických (t.j. solitrérnych)  a polykorporátnych (t.j. skupinových) štruktúrach do vzdelávacieho procesu.

Motivačným faktorom na lepšie pochopenie problematiky bude jej prepojenie s praktickými prípadovými štúdiami, pričom pri prípadových štúdiách bude spracovaná aj súvisiaca teoretická základňa a nadväzovať budú praktické otázky orientované na verifikáciu pochopenia problematiky v ťažiskových problematických bodoch.

Inovatívnosť  učebnice sa premieta do rozpracovania jednotlivých ťažiskových inštitútov slovenského korporátneho práva  s hypertextovým prepojením na voľne dostupné zahraničné články v jazyku anglickom, osobitne tých, ktoré sú uverejnené na SSRN. Ďalším prvkom inovatívnosti je prepojenie na ťažiskové rozhodnutia SD EÚ  v oblasti korporátneho práva  cez EURLEX.

Dosiahnuté výsledky

V rámci prvého roku riešenia projektu (2018) sme sa zamerali na pedagogické nastavenie (stupeň štúdia a zaradenie predmetu práva obchodných spoločností) a  vymedzenie jej základného rámca s ohľadom na teoretické východiská a problémovo orientované prípadové štúdie. Riešiteľský kolektív zároveň spracoval koncepty praktických prípadových štúdií spolu s navrhovanými propedeutickými riešeniami zameraných na právo obchodných spoločností s ohľadom na polykorporátne a atomistické vnímanie štruktúr v práve obchodných spoločností. Príprava týchto praktických prípadových štúdií napomohla formulovať jednotlivé problematické oblasti zo spracovávanej problematiky, ktoré budú slúžiť ako základňa teoretických problémov a inštitútov, ktoré budú riešené vo vysokoškolskej učebnici. Riešiteľský tím zároveň v rámci projektu spracoval prípadové štúdie z práva obchodných spoločností ako propedeutického základu inovatívnej vysokoškolskej učebnice.

Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnili zasadnutia „komercialistov“ Českej a Slovenskej republiky, ktoré organizovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Súčasťou zasadnutia bol aj workshop k pedagogickým otázkam, v rámci ktorých sa diskutovala otázka spôsobu výučby obchodného práva na českých a slovenských fakultách s dôrazom na výučbový proces počas semestra, rozdelenie matérie do jednotlivých semestrov, obsah výučby, ako aj spôsob skúšania, či už semestrálnych alebo štátnych skúšok. 

Následne sme v rámci projektu pripravili medzinárodný workshop za účelom kritického náhľadu na koncept vysokoškolskej učebnice. Účelom workshopu bola spätná väzba a diskusia ku konceptu vysokoškolskej učebnice, navrhovaného tematického rozdelenia a obsahového rozčlenenia tak, aby pripravovaná vysokoškolská učebnica naplnila cieľ projektu – byť vhodným výučbovým nástrojom aj v anglickom jazyku. Druhou časťou workshopu bola diskusia s ohľadom na výučbový proces obchodného práva, najmä s ohľadom na výučbový proces obchodného práva so zameraním na rozsah výučby, štruktúru výučby, úlohy prednášok a cvičení v rámci výučbového procesu, postavenie a úlohu vyučujúceho pri riešení prípadových štúdií, zapájanie študentov do výučbového procesu, vypracovávanie zadaní odovzdávaných pred cvičením (kontrola prípravy študentov na cvičenie) a priebežného hodnotenia. Zároveň bola predmetom workshopu diskusia o význame klinického vzdelávania, nastavenia štátnych skúšok a záverečných prác.

Prínos pre štúdium

Bilingválna vysokoškolská učebnica by mala prehĺbiť vedomosti z problematiky korporátneho práva so špecifickou vedomostnou nadstavbou a pochopenia širších súvislostí a doktrinálnych prístupov prostredníctvom modernizácie a zatraktívnenia výučby cez praktické zadania a interaktívnu diskusiu o nastolených kontrolných otázkach nielen v slovenskom, ale aj európskom kontexte.

Pripravované aktivity

Spracovanie 1. časti  bilingválnej (SK/EN) vysokoškolskej učebnice