Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy – nové výzvy pre politiku trhu práce (právny a ekonomický pohľad)

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Riešiteľský kolektív:  doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., JUDr. Mária Nováková, PhD., JUDr. Zuzana Macková, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD., JUDr. Lenka Freel, PhD.,  JUDr. Andrej Poruban, PhD., Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., Mgr. Denisa Nevická, PhD., Mgr. Monika Miháliková, Mgr. Silvia Beňová, JUDr. Eva Ladiverová

Riešiteľská organizácia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín riešenia: január 2017 – december 2019

Číslo projektu: VEGA, 1/0908/17

Predmet výskumu

Vedecká úloha autorského kolektívu bola zameraná na problematiku zamestnávania a celkových možnosť zamestnanosti mladých ľudí a absolventov v Slovenskej republike v čase hospodárskych a demografických zmien a to najmä vo svetle, v súčasnosti čoraz väčšieho globálneho problému, ktorým je migračná kríza ako aj na nové výzvy pre sociálnu politiku a politiku trhu práce. Podstata projektu spočívala vo vedeckom pohľade na aktuálny stav riešenia danej problematiky z pohľadu právnej úpravy v intenciách právnej úpravy de lege lata a návrhoch de lege ferenda, identifikovaní nedostatkov a odporúčaniach konkrétnych opatrení, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu situácie mladých ľudí a absolventov na trhu práce z pohľadu pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a správneho práva.

Ciele projektu

Projekt mal za cieľ identifikovať a vyhodnotiť problémy, ktoré v súčasnosti vznikajú na trhu práce pri zamestnávaní mladých pracovníkov. Autorský kolektív si stanovil za cieľ definovať najvážnejšie nedostatky, ako v pracovnoprávnej oblasti tak aj v oblasti  práva sociálneho zabezpečenia, ktoré bránia mladým ľudom vykonávať prácu podľa ich očakávaní.  Zároveň sa autorský kolektív zaoberal najdôležitejším cieľom, a to návrhom možných riešení ktoré, pokiaľ by sa v praxi aplikovali, by zjednodušili zamestnávanie mladých pracovníkov a priniesli väčšiu flexibilitu pre trh práce aj s ohľadom na veľké množstvo migrujúcich pracovníkov v 21 storočí.  

Dosiahnuté výsledky

Autorský kolektív sa pravidelne zúčastňoval vedeckých konferencií, stretnutí s odborníkmi a diskusií, počas ktorých spoločne analyzovali, komparovali a hľadali možné riešenia pre zlepšenie postavenia mladých pracovníkov na trhu práce. Autorský kolektív dospel k záveru, že v ostatnom období je možné na trhu práce sledovať veľké množstvo zmien a rúcania zaužívaných stereotypov, ktoré však nie sú pretavené do pracovnoprávnych predpisov. Zmeny, ktoré so sebou priniesol nástup generácie mileniálov sú veľké no v blízkej budúcnosti čakajú trh práce ešte väčšie otrasy, a to tie spojené s príchodom generácie Z. Autorský kolektív má za to, že modernizácia a novelizácia pracovnoprávnych predpisov, ktorá bude viesť k väčšej flexibilite pracovnoprávnych vzťahov, vyriešeniu otázky postavenia osobitých typov pracovníkov na trhu práce či modernizácií pracovného pomeru a typických foriem výkonu práce je nevyhnutným krokom. V opačnom prípade môže nastať samoregulácia subjektmi pracovnoprávnych vzťahov v podobe hybridných úprav, ktoré nebudú prospešné pre zamestnancov, nebudú plniť ochrannú ani stabilizačnú funkciu a do značnej miery deformujú pracovnoprávne vzťahy. Riešenie grantovej úlohy pretavil autorský kolektív do veľkého množstva odborných článkov, zborníkov, napríklad zborník recenzovaných vedeckých príspevkov z vedeckej konferencie z roku 2018 pod názvom „Právno-teoretické aspekty migrácie a zamestnávania mladých ľudí“ ako aj kolektívnej monografie vydanej v roku 2019 pod záštitou vydavateľstva Wolters Kluwer s názvom „Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy“.