Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Marianna Džačková, PhD., Mgr. Lenka Grešová, JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD., JUDr. Mária Havelková, doc. JUDr. Matej Horvat, PhD., doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., Mgr. Ján Sombati, PhD., prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. Mgr. Petra Uličná, PhD.

Riešiteľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,

Termín riešenia: 2017 – 2020

Číslo projektu: Projekt podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied číslo 1/0686/18

Anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je s využitím vedeckých metód určiť, nakoľko by právoplatnosť individuálnych správnych aktov mala garantovať ich konečnosť a nezmeniteľnosť. Projekt sa zameriava na prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov prostriedkami nápravy v rámci správneho konania, dozoru prokurátora a súdnej kontroly (najmä v správnom súdnictve). Zameriava sa na otázky právnej istoty, predvídateľnosti práva, právne následky prelomenia právoplatnosti individuálneho správneho aktu a na hľadanie optimálneho ekvilibria medzi princípom právnej istoty a princípom spravodlivosti pri preskúmavaní právoplatných rozhodnutí. V rámci riešenia projektu sa budú formulovať teoretické východiská, ktoré by mali napomôcť de lege ferenda zefektívniť systém prieskumu, a to vychádzajúc z vyššie uvedených hľadísk, zohľadňujúc historický vývoj i požiadavky vyplývajúce z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z princípov práva (spravodlivosti a právnej istoty).