Inovatívna vysokoškolská učebnica zameraná na medzinárodné trestné právo

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Začiatok riešenia: rok 2019

Koniec riešenia: 31.12.2020

Projekt sa zameriava na vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice v oblasti Medzinárodného trestného práva, v anglickom jazyku pod názvom “International criminal  law”. Ide o pomôcku, ktorá v slovenskej právnej vede absentuje. Učebnica je určená pre vysokoškolských študentov, vrátane študentov nového magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku, ktorý bol akreditovaný v akademickom roku 2017/2018, ale aj pre ďalšiu odbornú verejnosť.

Moderná interaktívna učebnica má za cieľ objasniť a podporiť porozumenie základných inštitútov medzinárodného trestného práva so zameraním na príslušné trestné činy. Ich aplikácia, spolu s príslušnými prípadovými štúdiami, tak zabezpečí rozšírenie a prehĺbenie  vedomostí študentov, vrátane používania modernej právnej terminológie, a následne dôležitú orientáciu v súčasnom a rozvinutom systéme medzinárodného trestného práva. Štruktúra diela a jeho jednotlivých kapitol má za cieľ aktívne zapojiť čitateľa do aktívnej účasti pri výučbe, ako aj prezentovať širšie súvislosti medzinárodného trestného práva. Anglický jazyk učebnice je nielen potrebný – nakoľko predmet je vyučovaný práve v angličtine, ale keďže je aj pracovným jazykom, tak aj užitočný. Učebnica vďaka tomu lepšie a presne vystihne všetky termíny, nástroje a procesy spracovanej oblasti – medzinárodného trestného práva.

Učebnica, aj s odkazom na autorský kolektív, bude kvalitným podkladom pre vzdelávanie študentov nového študijného programu, ako aj ostatnú odbornú verejnosť, so záujmom o prehĺbenie vedomostí v oblasti medzinárodného trestného práva. Jej didaktické zameranie bude podporovať študentov v interaktívnom spojení riešenia otázok z praxe a ostatného výučbového procesu. Prípadové štúdie budú založené na aktuálnych témach medzinárodného trestného práva, prekrývajúce sa aj s otázkami humanitárneho práva.  Doplnia ich otázky problematík potrebných na overenie pochopenia a vhodnej aplikácie jednotlivých právnych nástrojov na jednotlivé prípady.

Keďže je súčasťou výučby predmetu aj záverečný simulovaný súdny spor, tak dielo vhodným spôsobom pripraví študenta aj na praktickú aplikáciu učiva v procese uplatnenia zodpovednosti za najzávažnejšie zločiny v oblasti medzinárodného trestného práva.