Efektivita výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých po rekodifikácii civilného procesu

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. JUDr. Alexandra Lowy, PhD. L.L.M, Mgr. Tamara Čipková, PhD.,  JUDr. Katarína  Gešková, PhD., Mgr. Petra Janská, externí spolupracovníci: JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., L.L.M., JUDr. Marica Pirošíková (obaja Ministerstvo spravodlivosti SR)

Riešiteľská organizácia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Termín riešenia: január 2017 – december 2019

Číslo projektu: VEGA, 1/0703/17

Predmet výskumu

Problematika výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých bezprostredne súvisí s požiadavkami na zabezpečenie takého výkonu súdnej moci v právnom štáte, aby pri zohľadnení veľmi špecifických rodinných vzťahov a väzieb z nich vyplývajúcich, plne garantovala a vo svojej rozhodovacej činnosti reflektovala súčasne ochranu základných hodnôt rodinného života a pritom zabezpečila naplnenie právno-ochrannej funkcie a výkonu „spravodlivosti“ v najlepšom záujme dieťaťa. Predmetom výskumu projektu je vyhodnotenie vplyvu rekodifikácie civilného procesu na výkon rozhodnutí vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Dôvodom smerovania projektu je osobitný a vysoko špecifický procesný postup tohto spôsobu vykonávacieho konania, ktorý z pohľadu aplikačnej praxe vykazoval pomerne zásadné problémy, pokiaľ ide o jeho priebeh a jednotlivé procesné postupy. Podstatou skúmania je verifikovať, či rekodifikácia civilného procesu a nastavenie novej procesnej úpravy nie len v Civilnom mimosporovom poriadku, ale aj vo vykonávacích predpisoch je naklonená preklenutiu problematických postupov pri zachovaní ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa, ktoré má vždy postavenie účastníka tohto konania.

Ciele projektu

Projekt má za cieľ identifikovať a vyhodnotiť zachovanie princípu efektivity personálnej exekúcie pri novo nastavenom penze procesných úkonov a postupov s ohľadom na mimosporový charakter tohto konania. Na základe podnetov a konfrontácie subjektov aplikačnej praxe participujúcich na tomto postupe, pričom ide o zapojenie tak subjektov s decíznou právomocou (súdy, vyšší súdni úradníci), ako aj ostatných profesijne odlišne diferencovaných subjektov (orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, psychológovia, mediátori, právno-ochranné zložky a. i. ), je snahou projektu inštitút výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých podrobiť analýze na základe poznatkov a skúseností zo strany všetkých zainteresovaných subjektov. S ohľadom na dobu riešenia majú členovia riešiteľského kolektívu ambíciu  využiť získané poznatky a závery po úspešnom ukončení projektu, ako významný zdroj pre vytvorenie monografie venovanej tejto problematike, t. č. absentujúcej na odbornom knižnom trhu.

Dosiahnuté výsledky

Autorský kolektív sa aktívne zúčastňoval odborných vedeckých konferencií a stretnutí venovaných tejto problematike a za aktívnej spolupráce so subjektmi aplikačnej praxe sumarizoval, analyzoval a vyhodnotil problematické otázky týkajúce sa priebehu vykonávacieho konania vo veciach maloletých (vrátane štatistických údajov a postrehov mimosúdnych subjektov, ktoré dostali priestor prezentovať svoje skúsenosti z pohľadu dotknutých subjektov). Riešitelia grantu uvedené koncentrovane a cielene konfrontovali na okrúhlom stole na tému: „Aktuálne otázky rozhodovania a postupov súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých s osobitným dôrazom na výkon rozhodnutia“, ktorý sa uskutočnil v Inštitúte vzdelávania v Omšení, v dňoch 17. – 18.12.2018.  Okrúhly stôl sa konal za účasti viac ako šesťdesiatich zástupcov sudcov riešiacich túto agendu, ale aj odborníkov v odbore psychológie a psychiatrie, zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR a mimovládnych organizácií. Práve toto stretnutie poskytlo možnosť vyhodnotenia efektivity a funkčnosti právnych nástrojov v rozhodovacom procese vo veciach personálnej exekúcie aj vo svetle smerovania judikatúry európskych súdnych autorít. Aktuálne otázky sú prezentované v zborníku, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Wolters Kluwer v decembri 2019 a ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na stránke www.flaw.uniba.sk – Katedra občianskeho práva.