Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb

Grant: APVV 16-0471, aplikovaný výskum

Odberateľ výsledkov: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Začiatok riešenia: 1.7.2017

Koniec riešenia: 30.6.2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Predmet výskumu

Aplikovaný výskum je rozdelený do dvoch kľúčových oblastí – trestnoprávnej a kriminologickej. Trestnoprávna oblasť zahrňuje hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty spolu s kriminalistickými prvkami. Z hľadiska hmotnoprávnych aspektov je aplikovaný výskum zameraný na analýzu znakov skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora, na problematiku súbehu trestných činov, premlčania trestného stíhania. Z procesnoprávneho a kriminalistického hľadiska je aplikovaný výskum zameraný na trestné oznámenia, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom konaní, znalecké dokazovanie a na ostatné dôkazné prostriedky. V konaní pred súdom je pozornosť sústredená taktiež na dokazovanie s akcentom na obmedzené kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby z dôvodu ich ochrany. Kriminologická oblasť je zameraná na Národný akčný plán, vyhodnotenie štatistických údajov trestného činu sexuálneho zneužívania (2011 – 2016), príznaky sexuálneho zneužívania (CSA), prostriedky boja proti sexuálnemu zneužívaniu, právnu úpravu – vnútroštátnu i medzinárodnú.

Ciele projektu

Zámerom projektu je zhodnotiť stav de lege lata právnej úpravy skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, participácia na formulovaní legislatívnych odporúčaní. Zámer projektu tiež smeruje k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne hlavne sudcov, prokurátorov, advokátov, znalcov prostredníctvom prednášok, konferencií, workshopov. Prioritou je navrhnúť manuál výsluchu detí, ktoré sa mali stať obeťami sexuálneho zneužívania, apelovať na vytváranie špeciálnych výsluchových miestností na PZ určené pre deti. Dosiahnuté výsledky budú zasielané do kolégií Najvyššieho súdu SR a budú mať aj priamy dosah na zjednocovanie judikatúry súdov.

Dosiahnuté výsledky

V prvej fáze projektu (1.7.2017 − 31.12.2018) sa riešiteľský kolektív zameral na rozbor aktuálnej právnej úpravy trestného činu sexuálneho zneužívania, na štúdium odbornej a vedeckej domácej i zahraničnej literatúry z oblasti trestného práva a forenzných vied. Prebehli vzdelávacie podujatia zainteresovaných zložiek aplikačnej praxe, ako sú napr. sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia, znalci, sociálni pracovníci. Aktivita smerovala aj k legislatívnym odporúčaniam vzhľadom na proces prípravy návrhu zákona o obetiach trestných činov, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky 12. 10. 2017 a účinnosť nadobudol 1. 1. 2018. V rámci projektu bola publikovaná štúdia, ktorá sa venuje otázke výskytu sexuálneho zneužívania detí (CSA) a problému latencie. Dňa 04. 10. 2018 sa konala inauguračná prednáška pred Vedeckou radou Právnickej fakulty UK v Bratislave na tému „Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania“. Inaugurantkou bola vedúca projektu. Výsledky prvej fázy budú prezentované v publikačných výstupoch domácich a zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch z vedeckých konferencií.

Druhá fáza projektu (1.1.2019 − 30.6.2020) aktuálne prebieha. Výsledky z prvej etapy budú využiteľné pre druhú etapu, na základe čoho možno formulovať návrhy de lege ferenda.  Na plnenie úloh v druhej etape naďalej vychádzame zo štúdia odbornej literatúry a na základe rozšírenia si vedomostí môžeme hlbšie preniknúť do predmetnej problematiky, pričom získané poznatky môžeme prezentovať v edukačnej činnosti pracovníkov aplikačnej praxe. V druhej etape sa už realizovali vzdelávacie kurzy pre aplikačnú prax. Zorganizovali sme  medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní“ v rámci Bratislavského právneho fóra 2019, ktorej výstupom bude zborník. Niektorí členovia riešiteľského kolektívu sa aktívne zúčastnili i zahraničných konferencií, na ktorých nadviazali kontakty so zahraničnými teoretikmi i praktikmi. Z predmetných konferencií budú mať aj publikačné výstupy. V rámci tejto fázy sa zameriame na analýzu kvality výsluchov a znaleckých posudkov a analýzu súdnych rozhodnutí vo veciach predmetnej trestnej činnosti.

Prínos pre prax

Šírením výsledkov výskumu medzi orgány aplikačnej praxe by malo dôjsť k zefektívneniu procesu stíhania takéhoto konania a v konečnom dôsledku, k lepšej ochrane detí a zverených osôb. K tomuto zásadným spôsobom pomohol aj zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prínosom tohto projektu bude aj dôkladnejšie rozvinutie spolupráce s Justičnou akadémiou SR a ostatnými orgánmi z aplikačnej praxe a udržiavanie získaných kontaktov za účelom zdokonalenia budúcej legislatívnej činnosti, ktorá by sa mala v pozitívnom meradle odzrkadliť v aplikačnej praxi. Výsledky nášho výskumu budú premietnuté nielen do publikačných výstupov, ale budú prezentované aj na konferenciách, vzdelávacích kurzov a iných fórach. Značným prínosom pre aplikačnú prax bude zhotovenie manuálu správneho vedenia výsluchu detí, ktoré sa mali stať obeťami sexuálneho zneužívania.