Obmedzovanie slobody prejavu: prípad „trezorový“ film

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Termín riešenia: 1/2018 – 12/2020

Predmet výskumu

Predmetom výskumu je analýza „fenoménu,“ ktorý je v československom kontexte označovaný ako trezorový film.

S určitou mierou definičného zjednodušenia je možné tento pojem vymedziť ako „súbor štátom zakázaných filmov“ z dôvodu ich obsahovej nekompatibility so štátnou ideológiou. Možnosť vzniku trezorových filmov je objektívne daná samotným princípom štátnej kinematografie: keďže je štát oficiálnym producentom filmov, zostáva v jeho výsostnej dispozícii regulovať filmový trh, tzn. rozhodovať o tom, ktoré filmy sú neprípustné/nevhodné. De facto sa jedná o štátnu cenzúru.

Uvedený prístup je samozrejme v príkrom rozpore so základnými demokratickými hodnotami (predovšetkým slobodou prejavu), čo predurčuje koncept „trezorových filmov“ k tomu, že sú doménou totalitných štátov. Predmetom výskumu je koncepčne spracovať problematiku trezorových filmov, a to predovšetkým v kontexte ústavnoprávnych implikácií – v rovine obmedzovania a zásahu do slobody prejavu.

Pojem „trezorový film“ je síce doménou česko-slovenskej proveniencie, čo však neznamená, že v iných krajinách tento jav nepoznajú: ruským, ukrajinským a poľským ekvivalentom je polica (polka, polycja, półka, odvodeniny: poločnyj film, półkownik), Srbi a Chorváti používajú pojem bunker (bunker, bunkeriranje), Maďari majú krabicu (doboz).

Ciele projektu

Vedeckým cieľom tohto projektu je analyzovať špecifickú formu obmedzovania slobody prejavu -„trezorový“ film. Predmetná forma obmedzovania slobody má svoj právny, kultúrny, estetický, filozofický, ale aj historický rozmer. Na úrovni vedeckej metodológie preto koncipuje projekt svoje primárne ciele v rozsahu definičného teoretického vymedzenia samotného pojmu „trezorový film,“ ďalej reálneho obsahového naplnenia tejto definície (tzn. identifikácia konkrétnych filmov) a následného vytvorenia ich klasifikácie.

Cieľom projektu je taktiež analýza príčin vzniku trezorového filmu, a to znova nielen v teoretickej rovine, ale aj v konkrétnom historicko-kultúrnom kontexte. Prostredníctvom archívneho výskumu bude realizovaná rešerš zameraná na dobové vnímanie predmetných filmov, pričom sa členovia riešiteľského tímu zameriavajú aj na identifikáciu dôvodov ich zákazu.

Jadrom projektu je detailný rozbor ústavnoprávnej roviny skúmaného problému (a to aj za použitia moderného inštrumentária ústavného práva a konštitucionalistiky, napr. aplikáciou princípu proporcionality a pomeriavania intenzity zásahu do práva na slobodný prejav).

Dosiahnuté výsledky 

Realizácia projektu sa nachádza v strednej etape výskumu. Členovia riešiteľského kolektívu doteraz publikovali vo forme viacerých odborných článkov čiastkové výsledky realizovaného výskumu, s dôrazom na parciálne problémy.

Zároveň bola v dňoch 11. a 12. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave realizovaná vedecká konferencia, ktorej cieľom bolo vytvoriť platformu pre interdisciplinárnu diskusiu týkajúcu sa fenoménu „trezorových filmov“, ktorá by umožnila analýzu tohto javu optikou historikov, právnikov, filmárov, filozofov, sociológov, politológov, ako aj reprezentantov ďalších vedeckých odborov. Uvedená ambícia bola naplnená a konferencie sa zúčastnili odborníci z viacerých (nielen) humanitných vedeckých odborov.

Z konferencie bude zhotovený zborník, ktorého predbežný dátum publikácie je stanovený na začiatok roka 2020.

Prínos pre prax a spoločnosť

V slovenskej právnej i filmovej vede je venovaný minimálny priestor analýze trezorových filmov v kontexte problematiky obmedzovania slobody prejavu.

Pritom táto téma úzko súvisí s ústavnou slobodou prejavu, ako jednou z foriem jej vyjadrenia v súčasnom svete. Film sa stal prostriedkom vyjadrovania názorov a nálad spoločnosti, a tým pádom i súčasťou kultúrnej pamäte národa, ktorá reflektuje konkrétne historické obdobie zo spoločenského uhla pohľadu. Pre totalitný režim na území Československa (rovnako ako v každom totalitnom štáte) je typické obmedzovanie slobody prejavu vo všetkých jeho podobách.

Film je neoddeliteľnou súčasťou súčasného spoločenského života a vyjadrenie autorskej slobody v tomto druhu umenia je kľúčové. O to zarážajúcejší je nedostatok vedeckých prác, ktoré by podrobne rozoberali tento špecifický zásah do slobody prejavu, ktorým je cenzúra dokončených alebo pripravovaných filmových diel (ich zoznam presahuje číslo 100).

Problematika trezorových filmov je síce spracovaná, avšak jedná sa skôr o historickú, sociologickú a predovšetkým kultúrnu reflexiu. Právna, resp. ústavnoprávna analýza však absentuje. Primárnym prínosom projektu je vyplnenie tejto „medzery“ a rozšírenie aktuálnej bázy poznatkov o nový, doteraz nereflektovaný rozmer –  o ústavnoprávny kontext obmedzovania slobody prejavu v prípade trezorových filmov.

Riešiteľský kolektív

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

JUDr. Tomáš Mészáros, PhD.

Mgr. Juraj Oniščenko , PhD.

Mgr. Bartková Viera, PhD.

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Mgr. Ján Šurkala, PhD.

JUDr. Michal Krajčovič

Mgr. Michal Cenkner, PhD.