Právne a ekonomické aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy

Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Termín riešenia: 1/2017 – 12/2019

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je analyzovať spoločenské, právne a ekonomické súvislosti korupčného správania v Slovenskej republike a v širšom kontexte strednej Európy. Pri korupcii nejde o špecifikum slovenskej spoločnosti. S rovnakým problémom sa potykajú aj iné štáty, ale aj mimo štátne organizácie, súkromné obchodné spoločnosti, a v neposlednom rade osobitne športové organizácie na národnej a medzinárodnej úrovni. Cieľom projektu je analyzovať jednak predpoklady prispievajúce ku korupčnému správaniu, ekonomické dopady korupcie, ale tiež rôznorodé nástroje predchádzania tomuto druhu správania. Inovatívnym prvkom projektu je zameranie nielen na právne aspekty, ale na ekonomické a širšie spoločenské predpoklady a dopady korupcie, vrátane ekonomickej analýzy právnej úpravy korupcie. Novinkou je tiež zameranie nielen na verejnú správu, ale aj na korupciu v prostredí neštátnom, konkrétne v prostredí obchodných vzťahov a športu, kde je korupčné správanie, v súčasnosti, v centre pozornosti médií na celom svete. V neposlednej rade sa projekt zameriava na problematiku trestania prijímania úplatku a podplácania, s poukazom na podstatne miernejšie postihovanie podplácania. V tejto súvislosti bude tiež cieľom preskúmať efektívnosť sankcionovania a predchádzania korupcii z pohľadu ekonomickej analýzy práva ako osobitného, originálneho metodologického postupu. Významnou súčasťou projektu bude komparácia slovenskej právnej úpravy založenej na objektívnom prvku s rakúskou úpravou založenou na subjektívnom prvku (napr. pri športovej a volebnej korupcii).

Dňa 25.10.2019 sa uskutoční na pôde právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (v miestnosti prof. Hatalu) konferencia s názvom Právne a ekonomické aspekty korupcie –  príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy pod hlavičkou tohto projektu. Analýze podliehajú trestné činy korupcie, a to v súvislosti s činnosťou orgánov verejnej moci i v obchodnoprávnych vzťahoch, osobitne v športe, z rôznorodých teoretických a praktických hľadísk s víziou a odporúčaniami de lege ferenda.

Riešiteľský kolektív:

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM, MA

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

JUDr. Alexandra Letková

JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

JUDr. Erik Elias

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.,  LLM, MBA

Mgr. Tomáš Jacko, PhD., MPA

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

Mgr. Lukáš Pitek

Mgr. Lukáš Turay

JUDr. Natália Hangáčová

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc.