Komparácia právnej úpravy inštitútu laesio enormis vo vybraných právnych poriadkoch európskych štátov

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Viktória Marková

Začiatok riešenia: 01.06.2019

Koniec riešenia: 31.12.2019

Predmet výskumu:

Predmetom nášho skúmania je inštitút laesio enormis (tiež známy ako skrátenie cez polovicu, alebo neúmerné skrátenie) a porovnanie jeho právnej úpravy vyjadrenej na jednej strane vo forme zákonov, na strane druhej rozhodovacou činnosťou vnútroštátnych súdov vybraných európskych štátov.

Vzhľadom na skutočnosť, že laesio enormis predstavuje pre slovenský právny poriadok neznámy právny inštitút, je nevyhnutné vysvetliť čo znamená a aké následky so sebou prináša jeho aplikácia: Predstavte si, že ste zdedili po svojich starých rodičoch dom, na ktorého povale ste našli obraz. Nakoľko sa v umení nevyznáte, rozhodnete sa, v domnienke, že ide o bezvýznamné dielo, obraz predať svojmu známemu za 50 EUR. O dva týždne po tom, ako Vám Váš známy zaplatil 50 EUR a prevzal si obraz sa dozviete, že v skutočnosti má hodnotu 500 000 EUR a ide o dielo známeho maliara. Dôsledkom aplikácie právneho inštitútu laesio enormis je v prípadoch takto výrazného nepomeru medzi skutočnou hodnotou predmetu (v našom prípade) kúpnej zmluvy a jeho cenou predávajúci oprávnený požadovať jej zrušenie, alebo požadovať od kupujúceho zaplatenie rozdielu medzi skutočnou hodnotou a kúpnou cenou (v našom prípade by to bolo 499 950 EUR).

Kontroverznosť tohto právneho inštitútu vyplýva zo skutočnosti, že vo svojej podstate ide o výnimku z jednej z najvýznamnejších zásad súkromného práva – zásady zmluvnej slobody, ktorá predstavuje pretavenie princípu autonómie vôle do záväzkovo právnych vzťahov. Súčasne ide o výnimku zo zásady pacta sunt servanda, ktorá je pri jeho aplikácii zatlačená do úzadia v prospech ochrany dobrých mravov.

V rámci nášho výskumu sú využívané rozličné metódy vedeckého skúmania, pričom hlavnou metódou je metóda komparatívna, ktorej podstatou sú myšlienkové operácie zamerané na detegovanie podobných alebo rozdielnych znakov porovnávaných právnych poriadkov. Pri formulovaní návrhov de lege ferenda budeme využívať kombináciu synchrónnej komparatívnej metódy (porovnávanie právnej úpravy inštitútu laesio enormis v súčasnosti) a diachrónnej komparatívnej metódy (porovnávanie právnej úpravy inštitútu laesio enormis v rôznych štátoch a rôznych historických obdobiach).

Výskum sme rozdelili na nasledujúce štyri časti:

Účelom prvej, úvodnej časti výskumu je vysvetliť pojem laesio enormis a následne ho začleniť do príslušného podsystému, t.j. právneho odvetvia. Čiastkovým výsledkom tejto časti výskumu je konštatácia kontroverznej povahy tohto právneho inštitútu, ktorej sme sa v zjednodušenej podobe venovali vyššie.

Predmetom druhej časti je podrobenie právnej úpravy laesio enormis tzv. vertikálnej komparácii za účelom detegovania odchýlok v jeho aplikácii počas rôznych historických období. V rámci tejto časti sme narazili na korene tohto právneho inštitútu siahajúce až do židovského práva a doktríny ona’ah.

V tretej časti výskumu budeme laesio enormis podrobovať tzv. synchrónnej komparácii, t.j. porovnávať judikatúru vnútroštátnych súdov a súčasnú právnu úpravu v nasledujúcich súkromnoprávnych kódexoch: 

 • rakúsky Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, par. 934 a nasl.
 • francúzsky Code civile, §1674
 • švajčiarsky schweizerisches Zivilgesetzbuch, časť Obligationsrecht, čl. 17
 • slovinský Obligacijski zakonik, čl. 118
 • maďarský Polgári Törvénykönyv §201, ods. 2
 • Nový český občiansky zákonník, § 1793.

Pre prehľadnosť práce sa pri komparácii právnej úpravy inštitútu neúmerného skrátenia sa zameriame predovšetkým na :

 • to, do ktorej časti je v jednotlivých občianskych zákonníkoch tento právny inštitút zaradený
 • druhy záväzkov, na ktoré je možné predmetný právny inštitút aplikovať
 • problematiku zistenia objektívnej hodnoty predmetu kúpy
 • osobu, ktorej právny poriadok priznáva právo výberu medzi zrušením zmluvy a doplatením rozdielu medzi objektívnou hodnotou predmetu zmluvy
 • výšku rozdielu medzi skutočnou hodnotou predmetu zmluvy a sumou zaplatenou
 • spôsob výpočtu sumy, ktorú musí strana, ktorá ukrátila svojho spolukontrahenta doplatiť, t.j. či ide o doplatenie rozdielu medzi zaplatenou sumou a skutočnou hodnotou v pomere aký je uvedený na naplnenie skutkovej podstaty inštitútu laesio enormis skutočnej, alebo je potrebné doplatiť rozdiel medzi zaplatenou sumou a úplnou skutočnou hodnotou predmetu zmluvy.

Ťažiskom štvrtej, poslednej časti nášho výskumu bude formulácia záverov a návrhov de lege ferenda týkajúcich sa zakotvenia alebo nezakotvenia tohto právneho inštitútu do pripravovaného nového slovenského Občianskeho zákonníka.

Hypotéza:

Vzhľadom na notorietu založenú na analýze viacerých právnych poriadkov, ktoré inštitút laesio enormis zakotvujú ako jeden z prostriedkov ochrany slabšej strany v synalagmatických záväzkoch, ktorá odôvodňuje pri splnení taxatívne určených zákonných podmienok prelomenie princípu zmluvnej slobody, sa javí jeho zakotvenie v slovenskom právnom poriadku ako odôvodnené.

Ciele projektu

Primárnym cieľom projektu je formulácia návrhov de lege ferenda v súvislosti s právnou úpravou inštitútu laesio enormis pre slovenského zákonodarcu pri príprave nového Občianskeho zákonníka.

Sekundárnym cieľom je analýza predmetného právneho inštitútu v komplexnej podobe, nakoľko v slovenskom právnom prostredí táto problematika doposiaľ nebola systematicky spracovaná.