Princípy v rekodifikovanom civilnom sporovom procese a ich vplyv na právnu prax II

Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Richard Straka

Začiatok riešenia: 01.06.2019

Koniec riešenia: 31.12.2019

Predmet výskumu:

Projekt Grant UK č. UK/217/2019„Princípy v rekodifikovanom civilnom sporovom procese a ich vplyv na právnu prax II.“ je podporený grantovou schémou Grant Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý slúži na podporu výskumu a vývoja doktorandov na rôznych fakultách UK.

Jeho zodpovedným riešiteľom je Mgr. Richard Straka, interný doktorand na Katedre občianskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte. Zmienený projekt predstavuje druhú fázu výskumu, ktorá prebieha počas celého kalendárneho roka 2019 a nadväzuje na prvú fázu základného výskumu, ktorá bola uskutočnená v roku 2018.

Problematika princípov sporového procesu je mimoriadne obsiahla a pre celé odvetvie civilného procesného práva kľúčová, preto si vyžaduje hĺbkový a komplexný prístup. Dňa 1.7.2016 nadobudli účinnosť nové procesné kódexy, ktorých kostrou je nepochybne zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „CSP“). Prijatím nových procesných kódexov prišlo k zásadným koncepčným zmenám v celom civilnom procese, pričom práve princípy obsiahnuté v úvodných článkoch CSP sú pre pochopenie a správnu aplikáciu jednotlivých právnych noriem nevyhnutné. Preto primárnym cieľom tohto projektu je komplexná analýza jednotlivých princípov sporového konania, a to jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach. V tejto analýze bude nepochybne potrebné poukázať na špecifiká vybraných princípov a zvýrazniť ich koncepčné diskrepancie oproti starej právnej úprave, ktorá bola obsiahnutá v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Okrem vlastnej analýzy je ďalším čiastkovým cieľom tohto projektu syntéza už skôr publikovaných poznatkov, a to s poukazom na špecifiká nových procesných kódexov. Dovolíme si tvrdiť, že množstvo výborných myšlienok bolo už dávno vyslovených (napísaných), iba sa na ne v dnešnej dobe nemyslí, a preto považujeme za potrebné ich opätovne dostať do pozornosti akademických pracovníkov i praktizujúcich právnikov. Tieto poznatky majú potenciál (opätovne) sa pričiniť o rozvoj právnej vedy aj praxe.

Ďalším z čiastkových cieľov projektu je poskytnúť akýsi návod na preklenutie výkladových problémov, ktoré sa za krátky čas účinnosti nových procesných kódexov vyskytli, a to práve argumentáciu pomocou princípov sporového procesu. Dovolíme si tvrdiť, že (takmer) každý výkladový problém v civilnom procese možno vyriešiť pomocou jeho princípov, avšak vyžaduje to hlbokú mieru poznania a náročný kognitívny proces. Práve výstupy z takýchto kognitívnych procesov budú aj jedným z cieľov tohto projektu.

Počas riešenia projektu sa zodpovednému riešiteľovi vďaka podpore grantovej schémy podarilo aktívne navštíviť viacero vedeckých konferencií a to i zahraničných, spolu so súvisiacimi výstupmi v recenzovaných zborníkoch. Rovnako bola vydaná publikácia Prednášky a texty z civilného procesu, ktorá je primárne určená poslucháčom právnických fakúlt na bazálne zvládnutie kurzov z Civilného procesu. V súčasnosti sa vďaka podpore z grantu zodpovedný riešiteľ zaoberá prípravou zodpovedajúcich kapitol do novopripravovanej učebnice z Civilného práva procesného.

Ambicióznym zavŕšením vlastného výskumu je vydanie monografie o princípoch civilného sporového procesu, ktorú zodpovedný riešiteľ plánuje vydať v tretej fáze riešenia projektu.

Dôvodne predpokladáme, že pri dôslednom dodržaní metodológie projektu dokážeme dosiahnuť výstupy, ktoré pomôžu preklenúť niektoré výkladové problémy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú a budú prínosom pre právnu teóriu i právnu prax, pričom dokážeme naplniť všetky čiastkové ciele, ktoré sme si zadali na začiatku tohto projektu. Veríme, že výstupy tohto projektu obohatia právnu doktrínu, poslúžia študentom ako učebná pomôcka a v neposlednom rade, dúfame že vo výstupoch použitú právnu argumentáciu si osvojí i právna prax.