Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice (Teória a metódy aplikácie práva EÚ pre zlepšenie právnej praxe)

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Začiatok riešenia: september 2018

Koniec riešenia: august 2021

Popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť výučbu procesného a ústavného práva EÚ v komplexnom režime v rámci všetkých pregraduálnych študijných programov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a podporiť výskum v oblasti vnútroštátnej aplikácie európskeho práva. Projekt je zameraný na podporu inovácie a zavádzania nových špecializovaných predmetov, prostredníctvom ktorých absolventi získajú hlbšie povedomie, vedomosti a zručnosti potrebné pre správnu prácu s právom EU a jeho aplikáciu v ich budúcej praxi. Projekt reaguje na požiadavky právnej praxe (advokácia, súdy), ktorá volá po väčšom zameraní na základné procesné inštitúty a princípy aplikácie práva EÚ v každodennej praxi.

Hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu je JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D., ďalšou riešiteľkou je JUDr. Mária T. Patakyová, Ph.D., obaja z Ústavu európskeho práva PF UK. Riešiteľský tím doplňuje ako externý spolupracovník doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. z PF UP v Olomouci.

Riešenie projektu prebieha v niekoľkých líniách:

1. Inovácia a zavádzanie špecializovaných predmetov zameraných na aplikáciu práva EU:

 • Európske súdnictvo a konania pred súdmi EÚ – predmet, ktorý je od ZS 2019 ponúkaný novo v slovenskej jazykovej verzii má študentom pomôcť získať znalosti o organizácii a fungovaní súdneho systému EÚ, detailné poznanie jednotlivých typov konaní pred úniovými súdmi a zručnosť v oblasti právneho písania, argumentácie ako aj tvorby súdnych podaní. Dobrá znalosť postupov pri tvorbe úniovej judikatúry navyše prehĺbi všeobecné znalosti a pochopenie systému práva EÚ.
 • Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ – predmet vyučovaný od LS 2019 je zameraný na procesy a účinky presadzovania a uplatňovania práva EU vo vnútroštátnej praxi. Cieľom predmetu je pokryť teoretické pozadie a súdnu interpretáciu princípov aplikácie práva EÚ, ako aj doktríny, metódy a nástroje implementácie práva EÚ do právneho poriadku členských štátov. Študenti získajú znalosti potrebné k správnej aplikácii práva EU v právnej praxi, zručnosti spojené s odlišovaním a uplatňovaním jednotlivých aplikačných princípov, schopnosť analyzovať a uplatňovať kľúčovú judikatúru, ako aj metodickú pripravenosť pre právne bezchybnú a správnu implementáciu úniového práva.
 • Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi – predmet je vyučovaný od LS 2019. Jeho účelom predmetu je preniesť teoretické znalosti o aplikácii a princípoch uplatňovania práva EU do podmienok slovenskej právnej praxe. Študenti budú oboznámení s prípadovými štúdiami, podmienkami a prístupom jednotlivých autorít k aplikácii práva EÚ. Nadobudnú tak širšiu znalosť o uplatňovaní práva EU a zručnosti kritického myslenia, hodnotenia, porovnávania a právnej argumentácie.
 •  Prax konania pred Súdnym dvorom EU – kurz plánovaný od LS 2020. V tomto prípade sa bude jednať o špecializovaný intenzívny kurz otvorený tak pre študentov ako aj pre širokú odbornú verejnosť v podobe kurzu ďalšieho vzdelávania. Intenzívny kurz bude klásť dôraz na praktické školenie podaní, procedurálnych rozhodnutí a pojednávania u Súdneho dvora, vystupovanie a zastupovanie pred súdmi EÚ s dôrazom na konanie o predbežných otázkach. Výučba bude vystavaná na metóde „problem based learning“, takže účastníci budú po všeobecnom vysvetlení motivovaní k práci na konkrétnych simulovaných súdnych návrhoch a podaniach.

2. Výskum v oblasti aplikácie práva EU

Jedným z cieľov projektu je podporovať výskumné aktivity v rámci tematického zamerania modulu. Výskum sa zameriava na analýzu implementácie práva EÚ na Slovensku a v Českej republike, jeho aplikáciu vnútroštátnymi súdmi, najmä najvyššími a ústavnými súdmi a vybranými správnymi orgánmi. Dôraz je kladený na aktuálne problémy a porovnanie praxe v oboch krajinách. Na účasť budú pozvaní zástupcovia najvyšších vnútroštátnych súdov a ústredných orgánov. V rámci výskumných aktivít sú plánované časopisecké príspevky v domácich i zahraničných časopisoch a kolektívna monografia zameraná na dopady a prax aplikácie práva EU v slovenskej a českej právnej praxi.

3. Vedecké a popularizačné podujatia

Účelom projektu je tiež prehĺbiť odbornú i verejnú debatu na tému vplyvu a účinkov práva EÚ vo vnútroštátnej praxi a diskutovať najnovšie trendy v oblasti práva EÚ. Za tým účelom sú v rámci plnenia projektu naplánované vedecké a popularizačné podujatia:

 • Jean Monnet InfoDay (ZS 2018, 2019, 2020) – stretnutie členov Ústavu práva EU so záujemcami o štúdium práva EÚ (nielen) na témy spojené s plnením projektu, ale všeobecne na ďalšie relevantné témy spojené so štúdiom práva EU, zdrojmi, písaním záverečných prác v odbore európskeho práva a pod.
 • Jean Monnet Annual Workshop (LS 2019, 2020, 2021) – vedecká konferencia otvorená hlavne pre doktorských študentov a mladých výskumníkov, ale tiež pre študentov bakalárskych a magisterských programov, zameraná na aktuálne otázky práva EU.
 • Science Café in EU law (LS 2019, 2020, 2021) – vedecko-popularizačné podujatie zamerané na diskutovanie aktuálnych otázok spojených s právom EÚ so širokou verejnosťou.
 • Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na dopady a prax aplikácie práva EÚ na vnútroštátnej úrovni (plánovaná na a. r. 2020/2021)

4. Vytvorenie nových učebníc a študijných pomôcok

 • Nová učebnica práva EU (a. r. 2019/2020)
 • Nová učebnica zameraná na európske súdnictvo a konania pred Súdnym dvorom EU (a.r. 2019/2020)
 • Praktikum aplikácie práva EU (a.r. 2019/2020).

Výstupy:

Prvý rok riešenia:

 • Zavedenie troch nových povinne voliteľných predmetov zameraných na aplikáciu práva EU.
 • Zorganizovanie Jean Monnet InfoDay (28. 11. 2018)
 • Jean Monnet Annual Workshop (11. až 13. . 2019) – V roku 2019 bolo témou workshopu pripomenutie 10 výročia Lisabonskej zmluvy a riešenie otázok vývoja práva EÚ od doby jej prijatia.
 • Science Café in EU law(12. 6. 2019) – V roku 2019 sa uskutočnila vedecká kaviareň na tému „Labyrint BREXIT“ na  ktorej prednášal dr. Ondrej Hamuľák.
 • V prvom roku riešenia boli publikované tieto (vybrané) odborné texty:

CIRCOLO, A., HAMUĽÁK, O., BLAŽO, O. Article 50 of the Treaty on European Union: How to Understand the ‘Right’ of the Member State to Withdraw the European Union?. In: Brexit – History, Reasoning and Perspectives. Springer International Publishing, 2018.

CIRCOLO, A.; HAMUĽÁK, O. Euratom and Brexit: could the United Kingdom maintain one foot in the European Union? Current scenarios and future prospects of British withdrawal from the EAEC. In: International and Comparative Law Review, 2018, vol. 18, no. 2.

CIRCOLO, A.; HAMUĽÁK, O.; LYSINA, P. The Principle of Solidarity between Voluntary Commitment and Legal Constraint – Comments on the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Joined Cases C-643/15 and C-647/15. In: Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2018, vol. 9.

PATAKYOVÁ M.T.: Initial Thoughts on Influence of Artificial Intelligence on Bid Rigging. In: EU Business Law Working Papers, No. 1/201.

PATAKYOVÁ M.: Independence of National Competition Authorities – Problem Solved by Directive 2019/1? Example of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic. In: Yearbook of Antitrust Regulatory Studies, Vol 12, No. 20, 2019.

PATAKYOVÁ, M., MATUŠKA P.: Klimatickí utečenci a ich právne postavenie v kontexte medzinárodného práva verejného a práva Európskej únie. In: SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA, vol. 6, No. 4, 2018.

STEHLÍK, V.: Ohlédnutí se (nejen) za řízením o předběžné otázce v prvních 15 letech členství České republiky v Evropské unii. In: Edited book, Faculty of Law, Brno, 2019.

JÍLEK, D., STEHLÍK, V. a kol, Právní postavení nezletilého uprchlíka, Leges, Praha 2019

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte riešiteľa na: ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk