Karuselové podvody

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Natália Hangáčová 

Názov projektu: Karuselové podvody

Začiatok riešenia: jún 2019

Koniec riešenia: december 2019 

Projekt sa zameriava na výskum karuselových podvodov. Karuselové podvody súvisia s daňou z pridanej hodnoty. Cieľom je navrhnúť riešenia ako takýmto podvodom zabrániť. Európska únia ročne stráca 150 miliárd Eur alebo 12% výnosu dane z pridanej hodnoty kvôli karuselovým podvodom. Tento druh podvodu je možné naplniť len, ak sú do reťazca zapojené aspoň dva subjekty z rozdielnych členských štátov Európskej únie. Konaním páchateľov dochádza obzvlášť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu skrátenia dane a poistného a daňového podvodu. Cieľom projektu je analyzovať konania páchateľov, odhaliť ich modus operandi, budúce spôsoby, ktorými by páchatelia mohli tieto skutkové podstaty naplniť a tak nájsť vhodné riešenie ako karuselové podvody eliminovať.  

V Spojených štátoch amerických nie je daňová trestná činnosť tak aktuálnou témou, ako je v podmienkach Európskej únie. Je tomu tak aj vďaka ich daňovej politike a veľkým možnostiam, ktoré na optimalizáciu daňových povinností majú subjekty k dispozícii. Jednou z nich je aj možnosť získať výhodu vo forme odpustenia časti dane. Tiež v Spojených štátoch amerických funguje iný systém výberu daní a daň z pridanej hodnoty v Spojených štátoch amerických neexistuje. Naopak spravujú daň z predaja, tzv. sales tax. Aj keď je v každom štáte iná, tak ako je iná daň z pridanej hodnoty v každom členskom  štáte Európskej únie, systém funguje oveľa lepšie a straty v štátom a federálnom rozpočte nie sú tak rozsiahle. 

Pri výskume došlo k potvrdeniu niektorých hypotéz a naopak k vyvráteniu iných. Jednou z hypotéz bolo, že „Karuselové podvody možno eliminovať opätovným zavedením dane z obratu“. Táto hypotéza sa ukázala byť nepravdivá. Znovuzavedenie dane z obratu by odstránilo jeden druh podvodu, ale umožnilo by páchať nový druh podvodu. Ak by neboli zavedené primerané záruky na elimináciu nového druhu podvodu, spôsobil by väčšie škody ako ten podvod, ktorý sme zavedením dane z obratu eliminovali. Naviac by bolo zavedenie nového systému daňovej správy v členských štátoch Európskej únie náročné a nákladné. 

Karuselové podvody sú pertraktovanou témou a pre spoločnosť veľmi aktuálnou aj preto, že môžeme sledovať ich prepojenie na vysokú politiku. Prípad podnikateľa L.B. je jedným z prípadov takýchto podvodov.