Inovatívna výučba práva a prepojenie s právnou praxou

Názov projektu (anglický): Innovative Teaching of Law and its Connection with Legal Practice

Začiatok riešenia projektu: 2019

Koniec riešenia projektu: 2021

Číslo projektu: 081UK-4/2019

Vedúci projektu: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

Dopyt po inovatívnom vzdelávaní budúcich právnikov s dôrazom na praktickú prípravu na budúcu prax je citeľný nielen zo strany študentov, ale aj zástupcov jednotlivých právnických povolaní. Výučba tzv. klinických predmetov si však vyžaduje zapojenie dostatočného počtu pedagógov, ich vzdelávanie účasťou na zahraničných konferenciách, prácu študentov v menších skupinách, ako aj spoluprácu Právnickej fakulty s advokátmi, sudcami, zástupcami neziskového sektora a v neposlednom rade s laickou verejnosťou. Preto je pre rozvoj a udržateľnosť kliník nevyhnutná (nielen) finančná podpora prostredníctvom projektov.

ZÁKLADNÉ CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je zvýšiť uplatnenie študentov práva na trhu práce rozvojom ich praktických zručností a prepojením štúdia s praxou, kedy majú študenti príležitosť pripravovať stanoviská pre sudcov Najvyššieho súdu, absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií, zúčastniť sa na simulovaných súdnych sporoch v zahraničí a učiť základy práva na základných, stredných školách, v ženskej väznici v Nitre, v zariadení pre ľudí bez domova Depaul a v liečebno-výchovnom sanatóriu v Senci. V rámci osvedčenej kliniky neziskového sektora tento rok naši študenti pripravujú právnu analýzu pre občianske združenie Slovensko.digital a Hnutie Extinction Rebellion, ktoré sa zaoberá riešením klimatickej zmeny a je spoluorganizátorom študentských klimatických protestov, ku ktorým sa prihlásila aj naša univerzita. Študenti tak majú možnosť podieľať sa na riešení celospoločenských problémov, ale taktiež v sebe budovať cit pre sociálnu spravodlivosť prostredníctvom poskytovania právnej pomoci nemajetným osobám v rámci Študentskej právnej poradne.

ČO SA UŽ SA V RÁMCI PROJEKTU PODARILO

Z prostriedkov projektu sa realizujú workshopy so zahraničným lektormi pre čerstvých doktorandov, keďže práve doktorandi sa vo významnej miere podieľajú na chode kliník. Každoročne sa organizuje Letná škola právnických zručností pre aktívnych študentov, ktorí majú možnosť zdokonaľovať svoju schopnosť právnicky myslieť a nadobúdať tzv. soft skills. V septembri sa konal už 5. ročník s najvyššou účasťou nielen študentov, ale aj lektorov z radov advokátov a sudcov. Okrem rozvoja už existujúcich kliník dochádza k etablovaniu nových projektov. Jedným z nich je napr. medzi študentmi populárna Právna klinika pre start-upy. V lete 2019 Právnická fakulta aj s podporou projektu zorganizovala medzinárodnú konferenciu s prestížnou účasťou odborníkov na inovatívne právnické vzdelávanie z 28. krajín sveta. Vďaka projektu, majú pedagógovia, ktorí vedú klinické predmety a tréningy pre študentov, možnosť zúčastňovať sa konferencií, na ktorých si so zahraničnými kolegami vymieňajú cenné skúsenosti a osvojujú si nové a inovatívne pedagogické metódy. Naposledy sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili na konferencii v Moskve.

PLÁNY DO ĎALŠÍCH ROKOV RIEŠENIA PROJEKTU

Organizácia panelovej diskusie pre klinikárov zo slovenských právnických fakúlt

Právnická fakulta UK má najrozvinutejší program klinických predmetov spomedzi všetkých slovenských fakúlt. Je preto úlohou našej fakulty nadväzovať a rozvíjať spoluprácu. Preto je jedným z cieľov projektu organizácia podujatia, ktoré by slúžilo ako zdroj inšpirácie a ako platforma pre diskusiu o rizikách, ktoré sú s klinickým vzdelávaním spojené.

Rozšírenie workshopov aj pre pedagogických zamestnancov

V súčasnosti sa za pomoci projektu realizujú workshopy so zahraničnými lektormi pre začínajúcich doktorandov. Ambíciou však je umožniť účasť aj pedagogickým zamestnancom, ktorí vyučujú tradičné predmety, aby sa inovatívne a moderné vzdelávacie metódy vo vyššej miere aplikovali aj na klasických seminároch a cvičeniach.

Sprístupnenie študentskej právnej poradne vyššiemu počtu študentov

Študentská právna poradňa predstavuje vrchol klinického právneho vzdelávania. Študenti už počas štúdia absolvujú a vedú stretnutie so skutočným klientom, pre ktorého, pod dozorom advokáta, pripravujú právnu analýzu. Tento predmet predstavuje nemalú časovú záťaž pre pedagógov, ktorí sa vždy súčasne venujú iba dvojici študentov a zabezpečujú dostatok vhodných prípadov a spolupracujúcich advokátov. Sprístupnením ŠPP vyššiemu počtu študentov sa súčasne poskytuje bezplatná právna pomoc vyššiemu počtu klientov v neľahkej majetkovej aj životnej situácii.  

Otvorenie povinného predmetu Zručnosti a schopnosti právnického povolania

Pravdepodobne najväčšiu výzvu v rámci projektu predstavuje vytvorenie úplne nového povinného predmetu, ktorí absolvujú všetci študenti tretieho ročníka nového študijného programu už v tomto letnom semestri. Výučbu bude odborne aj personálne zastrešovať Ústav klinického právneho vzdelávania. Cieľom predmetu je, prostredníctvom simulácií, pripraviť študentov na výkon rôznych právnych profesií, rozvíjať u študentov komunikačné schopnosti, právnu argumentáciu a erudované písanie právnych textov.